BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarski Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Koszty upadłości w aspekcie rachunkowym
Bankruptcy Costs in Terms of Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 621-628, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Koszty, Bankructwo, Upadłość przedsiębiorstwa
Costs, Bankruptcy, Enterprise bankruptcy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rozwijające się koncepcje rachunkowości powinny uwzględnić prezentacje w sprawozdaniach finansowych zarejestrowanej wielkości kosztów upadłości. Celem takiej prezentacji ma być unikanie fałszywych oczekiwań i niespodziewanych reakcji rynku związanych z brakiem informacji. Celem artykułu jest przedstawienie w sposób szczegółowy kosztów upadłości w aspekcie rachunkowym. ( abstrakt oryginalny)

Evolving concepts of accounting should include presentations in financial reports, the registered amount of the costs of bankruptcy. The aim of this presentation is to be to avoid false expectations and unexpected market reaction associated with the lack of information. This article presents in detail the costs of insolvency in terms of accounting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chłodnicka H., Identyfi kacja i systematyka kosztów upadłości, w: E. Nowak, Modele rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
  2. Chłodnicka H., Koszty upadłości - klasyfi kacja, pomiar i prezentacja, IV Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, WSFiR, Sopot 2004.
  3. Chłodnicka H., Przesłanki zastosowania rachunku kosztów upadłości w rewizji fi nansowej, w: B. Micherda, Sprawozdawczość i rewizja fi nansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
  4. Chłodnicka H., Regulacje prawne procesu upadłościowego a potrzeby ich zmian, "Forum Rachunkowości" 2007, nr 3.
  5. Dorozik L., Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
  6. Dziedziczak I., Procesy upadłościowe i naprawcze w polskiej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  7. Kamela-Sowińska A., Kreatywna księgowość, czyli jak "wpadł Enron", Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań 2005.
  8. Kamela-Sowińska A., Skąd się wzięła sprawa "Enronu", "Rachunkowość" 2003, nr 4.
  9. Sojak S., Trojanek M., Rachunek kosztów upadłości, w: S. Sojak, Założyć fi rmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difi n, Warszawa 2010.
  10. Tokarski A., Nature and presentation of bankruptcy costs in accountancy, w: Transcom, University of Żilina, Żilina 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu