BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Feruś Anna (Rzeszow University of Technology, Poland)
Title
The Use of Data Envelopment Analysis Method for the Estimation of Companies' Credit Risk
Wykorzystanie metody granicznej analizy danych do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 133-143, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Ryzyko kredytowe, Zdolność kredytowa, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Efektywność
Credit risk, Credit capacity, Data Envelopment Analysis (DEA), Effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie nowego postępowania prognozującego ryzyko kredytowe przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych. Za podjęciem proponowanych badań przemawia fakt, iż w Polsce, w przeciwieństwie do krajów zachodnich, nie podejmowano prób zastosowania metody granicznej analizy danych DEA do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. Badania w artykule zostały przeprowadzone na zasadzie porównania proponowanej metody DEA z metodami obecnie stosowanymi (takimi jak metoda punktowa, analiza dyskryminacyjna, regresja liniowa). Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że metoda DEA umożliwia przewidywanie wystąpienia trudności finansowych, łącznie z zagrożeniem bankructwem przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych na poziomie porównywalnym z metodami dotychczas stosowanymi lub nawet przewyższającym.(abstrakt oryginalny)

The subject matter of the present article is suggesting new proceedings of credit risk forecast in Polish economic conditions. What favours the suggessted approach is the fact that in Poland, unlike in western countries, DEA method has not yet been implemented in order to assess credit risk that companies face. The research described in the article has been conducted on the basis of comparison of suggested DEA method with currently used procedures, namely point method, discriminative analysis and linear regression. Considering the research, it can be concluded that DEA method facilitates forecasting financial problems, including bankruptcy of companies in Polish economic conditions, and its effectiveness is comparable or even greater than approaches implemented so far.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Emel A.B., Oral M., Reisman A., Yolalan R., A credit scoring approach for the commercial banking sector, \"Socio-Economic Planning Sciences\" 2003, no. 37.
 2. Feruś A., Określanie poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, [in:] Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, ed. P. Szczepankowski, VIZJA PRESS, Warszawa 2006a.
 3. Feruś A., Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, [in:] Finanse przedsiębiorstwa, ed. P. Karpuś, UMCS, Lublin 2006b.
 4. Feruś A., Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem metody DEA, [in:] Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, eds. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Difin, Warszawa 2007a.
 5. Feruś A., The DEA method in managing the credit risk of companies, \"Ekonomika\" 2008a, no. 84.
 6. Feruś A., Wykorzystanie metody DEA do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w ramach credit- -scoringu, [in:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, ed. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007b.
 7. Feruś A., Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA w ramach credit-scoringu, [in:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, ed. B. Bernaś, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1200, Wrocław 2008b.
 8. Feruś A., Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA w ramach credit-scoringu, [in:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, ed. B. Bernaś, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 48, Wrocław 2009a.
 9. Feruś A., Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt" 2006c, nr 7.
 10. Feruś A., Упpавлiння Kpeдитними Pизиками Пiдпpиємcтв за Дoпoмoгoю Мeтoду DEA, [in:] Aктуальнi Пpoблeми Упpавлiння, Мoнoгpафiя, tom 2, Запopiжжя-Жeшув 2008c. Gospodarowicz A. (ed.), Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 11. Gospodarowicz A., Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, [in:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, ed. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 12. Gospodarowicz M., Procedury analizy i oceny banków, Materiały i Studia, NBP, vol. 103, Warszawa 2000.
 13. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
 14. Simak P.C., Inverse and Negative DEA and their Application to Credit Risk Evaluation, Centre for Management of Technology and Entrepreneurship, Faculty of Applied Sciences and Engineering, University of Toronto, Toronto 2000.
 15. Thomas R.R., Barr R.S., Cron W.L., Slocum J.W., A process for evaluating retail store efficiency: a restricted DEA approach, "International Journal of Research in Marketing" 1998, no. 15.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu