BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejewski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Polska na tle kryzysu sfery realnej gospodarki krajów Unii Europejskiej
Poland and the Real Economy Crisis of the European Union Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 331-343, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Bezrobocie, Dług publiczny
Financial crisis, Unemployment, Public debt
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono mechanizm przenoszenia efektów kryzysu finansowego do sfery realnej gospodarki. Zaprezentowano zmiany w inwestycjach, produkcji, PKB i bezrobociu w krajach Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na współzależności między PKB i bezrobociem. Odniesiono się również do poziomu deficytu budżetowego i długu publicznego oraz kwestii wiarygodności kredytowej państw UE.(abstrakt oryginalny)

This paper presents a mechanism for transfer the effects of the financial crisis into the real economy. It presents the movements in investment, production, GDP and unemployment in the European Union. Particular attention has been paid to the relationship between GDP and unemployment. Reference was made also to the level of the budget deficit and public debt, and the credit rating of the EU countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziawgo D., Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 2010.
  2. Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2012.
  3. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
  4. Gospodarka w warunkach kryzysu, red. S. Antkiewicz, M. Pronobis, CeDeWu, Warszawa 2009.
  5. Kowalewski O., Radło M.J., Wpływ tymczasowej pomocy publicznej w okresie kryzysu na konkurencję w Unii Europejskiej, "Materiały i Studia" nr 264, NBP, Warszawa 2011.
  6. Wpływ kryzysu na globalnym rynku finansowym na PKB i produkcję przemysłową Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w polskim przemyśle przetwórczym, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa,luty 2009.
  7. Wyciślak S., Efekt zarażania. Rozprzestrzenianie się kryzysu finansowego. Contagion effect, www.audytryzyka.com/index.php?inc=14&id_ary=129085512587270.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu