BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Bartłomiej (Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, Chorzów)
Title
Wpływ polityki wypłat dla akcjonariuszy na koszt kapitału i wartość przedsiębiorstwa w świetle obowiązujących teorii
Influence of the Policy of Payments for Shareholders at the Cost of the Capital and Value of a Company in the Light of Current Theories
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 71-78, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Koszt kapitału, Akcjonariusz, Dywidenda, Wartość przedsiębiorstwa
Capital cost, Shareholders, Dividend, Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę polityki wypłaty dla akcjonariuszy w kontekście kosztu kapitału przedsiębiorstwa. Ukazano jak wpływa na średni ważony koszt kapitału (WACC) wypłata dywidendy lub skup akcji własnych w celu umorzenia. Dodatkowo wskazano według jakich zasad przebiega szacowanie WACC przy udziale różnych składników kapitału przedsiębiorstwa z uwzględnieniem problematyki finansowania przedsiębiorstwa według hierarchii źródeł finansowania. W tekście omówiono jak wpływa WACC na wycenę przedsiębiorstwa metodą dochodową i według jakiego wzoru taką wycenę się przeprowadza. Artykuł omawia również problematykę wybranych dostępnych w literaturze przedmiotu modeli omawiających wpływ zmiany struktury kapitału na wycenę przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article presents issues pertaining to the policy of payment for shareholders in the context of the cost of the company capital. It illustrates the way the dividend payment or buy back with the purpose of remittance influence the weighted average cost of capital (WACC). Additionally, the article illustrates the principles according to which WACC is assessed with the participation of various components of the company capital, taking into consideration issues connected with financing a company according to the financing sources. The text discusses the way in which WACC influences the evaluation of a company with the application of the income method and the model according to which such an evaluation is executed. The article also tackles issues pertaining to selected models available in the literature on the subject matter, discussing the influence of the change of the capital structure on the evaluation of a company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Warszawa 2007.
  2. Iwin I., Niedzielski Z., Rzeczowy majątek trwały, PWN, Warszawa 2002.
  3. Jabłoński B., Kortylewska A., Cena banku, Gazeta Bankowa 2008, nr 3.
  4. Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2004.
  5. Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu