BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fila Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Europejski instrument mikrofinansowy Progress wsparciem w obszarze mikrofinansów
The European Progress Microfinance Facility as an Example of the Support in Microfinance
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 144-151, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Mikrofinanse
Microfinance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Mikrofinanse wiążą się z oferowaniem osobom wykluczonym finansowo i mikroprzedsiębiorcom podstawowych usług finansowych, takich jak kredyt, oszczędności czy ubezpieczenia. Mikrokredyt to najbardziej znany instrument mikrofinansów. Ma on charakter niewielkiej pożyczki oferowanej przez instytucje mikrofinansowe i pozwala na rozpoczęcie działalności gospodarczej w niewielkim zakresie oraz samozatrudnienie. Celem artykułu jest zaprezentowanie i analiza problematyki wsparcia w obszarze mikrofinansów w Europie, a szczególnie idei, zasad i warunków europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress. Artykuł ukazuje inicjatywy podejmowane w Unii Europejskiej w obszarze mikrofinansów i ich ewolucję.(abstrakt oryginalny)

Microfinance means offering financially excluded people and microentrepreneurs basic financial services like credit, savings and insurance. Microcredit is the most recognized and powerful instrument of microfinance. This is a small loan offered by Microfinance Institutions (MFIs) to people in need. This source often allows people to invest in small business, make themselves self-employed and break the chain of poverty. The goal of the article is to present and analyse the problems of support in microfinance area on the European level, particularly the idea, principles and conditions of the European Progress Microfinance Facility. The article shows the initiatives and their evolution.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1672/2006/WE z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej - Progress, DzU L 315 z 15.11.2006.
  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress, Dz. Urz. UE z 7 kwietnia 2010 r., nr L 87/1.
  3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Komitetu Regionów "Wdrożenie europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress - 2010", KOM (2011) 195, Bruksela, 11.04.2011.
  4. Komunikat "Wspólne zobowiązanie na rzecz zatrudnienia", KOM (2009) 257, 03.06.2009.
  5. Mikołajczyk B., Mikrokredyty nowym instrumentem wsparcia europejskich MSP, [w:] Zarządzanie finansami. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, red. T. Wiśniewski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 515, Szczecin 2008.
  6. Mikołajczyk B., Kurczewska A. (red.), Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem finansowym, Difin, Warszawa 2011.
  7. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie "Europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" (2008/2122 (INI)).
  8. Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, DzU L 124 z 20.05.2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu