BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowiec Arkadiusz (Politechnika Poznańska)
Title
Możliwości budowy sieci gospodarczych na bazie partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle badań empirycznych
Business Opportunities Networks Based on Public-Private Partnership in the Light of Empirical Studies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 45-56, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Innowacje, Gospodarka
Public-Private Partnerships (PPP), Innovations, Economy
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule na tle badań własnych przedstawiono korzyści i bariery łączenia się firm celem współpracy w inwestycjach opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym. Postawiono w nim następującą hipotezę badawczą: najważniejszą barierą uniemożliwiającą tworzenie sieci gospodarczych na bazie PPP jest brak kompetencji kadry urzędniczej odpowiedzialnej za wykorzystanie i rozwój procedur PPP we własnych jednostkach. Powoduje to zahamowanie transferu technologii oraz osłabienie dyfuzji innowacji wśród przedsiębiorców, a także niepotrzebny i niepożądany odpływ pieniędzy publicznych z jednostek budżetowych. (abstrakt oryginalny)

Public-Private Partnership (PPP) is currently one of the most discussed issues in the context of analyzing the possibilities of making investments by public entities. In this context, it seems very interesting opportunity to build a network of specific economic relations between the public and private partners, which may occur-should be grouped whenever (and often is) as a consortium of companies. Such networks can also build poured into a contract lurking many subcontractors participating in the costs and profits after-edge. In an article on the background of own research shows the bene-fits and barriers to mergers of companies to cooperate in investments based on public-private partnership. In this article poses the following research hy-pothesis: the main barrier to business networking based on PPP is the lack of competence of civil servants responsible for the use and development of pro-cedures for the PPP in their own units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania, efekty. CeDeWu, Warszawa 2010, s. 227-236.
 2. Bitner M., Możliwości wykorzystania PPP jako elementu montażu finansowego dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności, [w:] Materiały konferencyjne Absorpcja funduszy strukturalnych a Partnerstwo Publiczno - Prywatne, Warszawa 2003.
 3. Kowalczyk E., Partnerstwo publiczno-prywatne, Komentarz do ustawy z przykładami klauzul umownych. Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010, s. 78-85.
 4. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 10-25.
 5. Słodowa-Hełpa M., Partnerstwo - podstawowy warunek sukcesu wspólnot lokalnych, w: Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym, J. Olszewski (red.), Wyd. WSKiZ, Poznań 2005, s. 180.
 6. Sobiech K., Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze drogowej w Polsce. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s. 57-61.
 7. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004, s. 56-64.
 8. Szreder J., Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego w rozwoju lokalnym, Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku, Słupsk 2004, s. 121-140.
 9. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. nr 19, poz. 100.
 10. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesjach na roboty budowlane i usługi, Dz.U. nr 19,poz. 101.
 11. Wikariak S., Gminy chcą korzystać z nowych przepisów, Rzeczpospolita 6-7 czerwca 2009, s. B5.
 12. Wojciechowski E., Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej. PWN, Warszawa 1997, s. 45-75.
 13. Yescombe E.R., Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowanie. Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008, s. 23-67.
 14. Zdyb M., Publiczne prawo gospodarcze, KW Zakamycze, Kraków 1997.
 15. Zysnarski J., Partnerstwo Publiczno - Prywatne, Teoria i praktyka, Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003, s. 32-52.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu