BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galiński Paweł (Uniwersytet Gdański)
Title
Produkty i usługi bankowe dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Banking Products and Services for Local Governments in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 162-171, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Banki, Usługi bankowe
Local government units, Local government, Banks, Banking services
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule scharakteryzowano produkty i usługi oferowane przez banki jednostkom samorządu terytorialnego (JST) w Polsce. Dokonano podziału tej oferty, wskazując na zalety wybranych produktów. Scharakteryzowano stan oferty bankowej w tym zakresie oraz perspektywy jej rozwoju do 2015 r. Opisano również poziom zainteresowania JST poszczególnymi usługami bankowymi. Ponadto zaprezentowano strukturę przychodów banków z obsługi JST, wysokość marż kredytów i depozytów dla JST oraz prognozy w zakresie ich kształtowania się do 2015 r.(abstrakt oryginalny)

The article characterizes banking products and services for local governments in Poland. There are shown the differentiation of this offer and advantages of some products. The paper presents the actual and future development of these services until 2015. It describes the level of interest of this offer. Furthermore, there are shown the structure of banking revenues in the field of operating the local governments as well as the actual and future level of margins on deposits and loans for these entities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Denek E. (red.), Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, Zarządzanie i Finanse, Warszawa 2000.
  2. Filipiak B., Flejterski S. (red.), Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2008.
  3. Galiński P., Biznes i ryzyko dla banków w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie średniookresowej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011, maszynopis powielony.
  4. Kępka W., Warto korzystać z nowoczesnych usług bankowych, \"Gazeta Samorządu i Administracji\" 2009, nr 12.
  5. Kiciński W., Dobry klient dla banków, \"Pomorski Przegląd Gospodarczy\" 2011, nr 4.
  6. Korenik D., Usługi finansowe dla gmin, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  7. Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, CeDeWu, Warszawa 2007.
  8. Kurowska A., Miasta korzystają z kart przedpłaconych, \"Gazeta Prawna\" 2011, nr 82.
  9. Lepczyński B., Usługi bankowe dla samorządów, \"Pomorski Przegląd Gospodarczy\" 2011, nr 4.
  10. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1241, ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu