BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fic Daniel (Uniwersytet Zielonogórski), Wysocki Robert (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Partnerstwo publiczno-prywatne - aspekt instytucjonalizacji w samorządzie terytorialnym
Public-Private Partnership - the Aspect of Institutionalization in the Local Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 69-82, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Zarządzanie publiczne, Samorząd terytorialny, Instytucjonalizm
Public-Private Partnerships (PPP), Public governance, Local government, Institutional economics
Note
streszcz., summ..
Abstract
Partnerstwo publiczno prywatne w Polsce, pomimo niewystarczającego finansowania infrastruktury społecznej, w dalszym ciągu jest najmniej wykorzystywanym elementem doktryny New Public Management. Artykuł przedstawia problemy instytucjonalizacji partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zawiera koncepcję Regionalnego Centrum PPP w województwie w systemie planowania w kraju. (abstrakt oryginalny)

In Poland, despite limited financing of the social infrastructure, public-private partnership /PPP/ remains the least applied element of the New Public Management doctrine. The paper discusses selected issues in public-private partnership and presents the concept of the Regional PPP Center in the province and in the system of planning at the national level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bailey N., Towards a research agenda for public-private partnerships in the 1990's', Local Economy Nr 8/1994.
 2. Commission of the European Communities, Structural Funds and Cohesion Funds 1994-99: Regulations and Commentary, Bruksela 1996; Guide to the Reform of the Community's Structural Funds, Luksemburg 1989.
 3. Europejski Bank Inwestycyjny, Rola EBI w Partnerstwach Publiczno-Prywatnych, lipiec 2004.
 4. Gajewska-Jedwabny A., (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 5. Green paper on public-private partnerships and community law on public contracts and concessions, Bruksela, dnia 30.04.2004 r.
 6. Guidelines for Successful Public - Private - Partnerships, European Commission, Directorate-General Regional Policy, Brukssels 2003.
 7. Hood Ch., A public Management for All Seasons?, "Public Administration" 1991, Vol. 69 (1).
 8. Kassel D.S. Managing Public Sector Projects. A Strategic Framework for Success in an Era of Downsized Government, CRC Press, Boca Raton 2010.
 9. Kleer J., Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2005.
 10. Komunikat Komisji z 19 listopada 2009 r. w sprawie wspierania inwestycji publicznoprywatnych (19.11.2009, KOM [2009] 615).
 11. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, MRR, Warszawa 13 lipca 2010.
 12. Lyons S.T., Hamlin R.E., Creating an Economic Development Action Plan, Praeger, New York 1991.
 13. McLaughlin K., Osborne S. P., Ferlie E.(red.), New Public Management, Current trends and future prospects, London and New York 2005.
 14. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli EBI w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) i wpływu PPP na wzrost 2005/C 234/12).
 15. Osborn S.P.(red), Public-Private Partnerships. Theory and practice in international perspective, Routledge Taylor & Francis Group, London-New York, 2007.
 16. Porter P.R., Sweet D.C.(red.), Rebuilding America's Cities: Roads to Recovery, Center for Urban Policy Research, New Brunswick1984.
 17. Rynek PPP w Polsce 2009. Raport Investment Support podsumowujący pierwszy rok obowiązywania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Investement Suport, Warszawa 2010.
 18. Standard & Poor's PPP Credit Survey 2005 r.
 19. The National Council for Public-Private Partnership.
 20. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz. U. z 2009, Nr 19, Poz. 101.
 21. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. Nr 19, Poz. 100.
 22. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. Nr 169, Poz. 1420.
 23. Yescombe E.R., Partnerstwo publiczno-prywatne, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 24. Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2007.
 25. Zysnarski J., Partnerstwo Publiczno-Prywatne, teoria i praktyka, ODiDK, Gdańsk 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu