BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duraj Jan (Uniwersytet Łódzki)
Title
Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa społecznego
Formation of Social Enterprise's Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 39-47, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kapitał społeczny, Przedsiębiorczość społeczna, Wartość dodana, Organizacje non-profit, Społeczna wartość dodana
Enterprise value, Corporate Social Responsibility (CSR), Social capital, Social entrepreneurship, Value added, Non-profit organisations, Social value added (SVA)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Główną hipotezę artykułu stanowi twierdzenie o konieczności podniesienia w rozważaniach nad wartością przedsiębiorstwa społecznego trzech głównych czynników o relatywnie najsilniejszym wpływie na efektywność działania i wartość tej organizacji. Do czynników tych należą m.in.: misja i strategia oraz finansowe ograniczenia funkcjonowania i rozwoju tych przedsiębiorstw. Przyjętym zaś w opracowaniu zasadniczym miernikiem oceny efektywności działania przedsiębiorstwa społecznego jest współczynnik kreacji wartości dodanej przedsiębiorstwa. Opracowanie dzieli się na trzy wyraźnie wyodrębnione części, w których zostały podniesione następujące problemy: specyfika działalności przedsiębiorstwa społecznego, perspektywa analizy czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa społecznego oraz wartość dodana jako kryterium i miernik oceny efektywności przedsiębiorstwa społecznego. (abstrakt oryginalny)

The main hypothesis of the article is the claim of the need to raise in the considerations over the value of social enterprise's value the three main factors for relatively the strongest impact on operational effectiveness and value of this organization. These factors include, among others: mission and strategy and financial constraints of functioning and development of these enterprises. Adopted in developing the basic measure of evaluating the effectiveness of social enterprise's value is the creation of valueadded factor of the company. The paper is divided into three clearly separated parts, which were raised the following issues: the specificity of social enterprise's value activity, the prospect of an analysis of factors influencing the value of social enterprise and the value added as a criterion and measure of assessing the effectiveness of the social enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Austin J., Stevenson H., Wei-Skillern J., Social and Commercial Enterpreneurship: Same, Different, or Both?, Enterpreneurship Theory and Practice, January 2006.
  2. Bibb E., Fishberg M., Harold J., Layburn E., The Blended Value Glossary, Stanford Graduate School of Business, 2004.
  3. Birch K., Whittam G., The Third Sector and the Regional Development of Social Capital, Regional Studies 2008 , Vol. 42, No. 3.
  4. Hull C. E., Lio B. H., Innovation in Non-profit and For-profit Organizations: Visionary, Strategic, and Financial Considerations, Journal of Change Management, March 2006, Vol. 6, No. 1.
  5. Moizer J., Tracey P., Strategy Making in Social Enterprise: The Role of Resource Allocation and Its Effects on Organizational Sustainability, System Research and Behavioral Science 27, 2010.
  6. Rhoades-Catanach S., Discussion of Joint Ventures Between Nonprofit and For-profit Organizations, Journal of the American Taxation Association 2000 (2000 JATA Conference), No. 22.
  7. Richmond B. J., Mook L., Quarter J., Social Accounting for Nonprofits. Two Models, Nonprofit Managements & Leadership, Summer 2003, Vol. 13, No. 4.
  8. Sansing R. C., Joint Ventures Between Nonprofit and For-profit Organizations, Journal of the American Taxation Association 2000 (2000 JATA Conference), No. 22.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu