BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góralski Paweł (Agencja Nieruchomości Rolnych), Pietrzak Sławomir (Agencja Nieruchomości Rolnych)
Title
Ocena ryzyka kontynuacji działalności gospodarczej spółek ANR w aspekcie ich strategiczności oraz specyficznej funkcji rynkowej
Risk Assessment of Continuation of Business ANR Companies in the Aspect of Specific Market Features
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 59-69, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rolnictwo, Spółki Skarbu Państwa, Hodowla zwierząt, Zarządzanie ryzykiem
Agriculture, State Treasury company, Animal husbandry, Risk management
Note
streszcz., summ..
Company
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstract
Jednoosobowe Spółki z sektora rolnego, w których prawa z udziałów wykonuje ANR, zajmujące się hodowlą roślin rolniczych i zwierząt gospodarskich, stały się w ostatnich latach jednymi z kluczowych podmiotów działającymi w tym zakresie. W opracowaniu przedstawiono skróconą sytuację finansową tych Spółek oraz propozycję metodyczną analizowania zagrożenia ich upadłości na podstawie podstawowych danych finansowych. Ważnym aspektem analizy było stwierdzenie, czy analizowane podmioty w myśl prezentowanej koncepcji metodycznej są zagrożone upadłością oraz czy wyliczenie to pokrywa się z pełną analizą finansową podmiotów dokonywaną przez pracowników ZNW ANR. Analizy dokonano w ujęciu grupowym dla każdej z grup produkcyjnych (Rośliny, Konie, Zwierzęta) z uwagi na częściową poufność danych wejściowych. (abstrakt oryginalny)

One - man Company of the agricultural sector, in which the rights of the shares does ANR, growers of agricultural crops and livestock, have become in recent years, some of the key players operating in this field. The paper presents a summary financial situation of these companies and offer a methodical analysis of bankruptcy risk on the basis of fundamental financial data. An important aspect of the analysis was to determine whether the analyzed subjects according to the presented concepts are methodically at risk and whether this calculation coincides with the full financial analysis carried out by employees of entities ZNW ANR. The analysis was made in terms of group for each group of production (crops, horses, pets) due to partial input data confidentiality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Appenzeller D., Szarzec K. 2004: Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, Rynek Terminowy, nr 1.
 2. Balcaen S., Ooghe H. 2004: 35 years of studies on business failure: an overview of the classical statistical methodologies and their related problems. Working Papers of Faculty of Economics and Business Administration, Ghent University.
 3. Gajdka J., Stos D. 1996: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw. [W:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, R. Borowiecki (red.).Wyd. AE w Krakowie.
 4. Hadasik D. 1998: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Wyd. AE w Krakowie.
 5. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., 2004: Upadłość przedsiębiorstwa model analizy dyskryminacyjnej. Przegląd Organizacji, nr 6.
 6. Hołda A. 2001: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. Rachunkowość, nr 5.
 7. Mączyńska E., 1994: Ocena kondycji przedsiębiorstwa. Uproszczone metody. Życie Gospodarcze, nr 38.
 8. Mączyńska E. 2004: Systemy wczesnego ostrzegania. Nowe Życie Gospodarcze, nr 12.
 9. Olszewski D., 1992: Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa . koncepcje i metody oceny. Bank i Kredyt, nr 6.
 10. Prusak B. 2005: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Wyd. DIFIN, Warszawa.
 11. Prusak B. (red.) 2007: Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw. Wyd. DIFIN, Warszawa.
 12. Skowroński R. 2005: Im wcześniej, tym lepiej. Harvard Business Review Polska z dnia 01.10.2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu