BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maćkowiak Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zarządzanie efektywnością finansową współczesnego przedsiębiorstwa a jego wartość
Modern Enterprise's Financial Efficiency and its Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 107-117, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Efektywność, Kondycja finansowa, Wartość przedsiębiorstwa, Efektywność finansowa
Effectiveness, Financial condition, Enterprise value, Financial efficiency
Note
streszcz., summ..
Abstract
Nadrzędnym celem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest powiększanie wartości przedsiębiorstwa, a tym samym pomnażanie majątku właścicieli. Nie jest to możliwe bez prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem Efektywność finansowa jest bardzo szerokim określeniem i nie obejmuje tylko przepływów pieniężnych. Do podstawowych zagadnień oceny efektywności finansowej należy analiza płynności, rentowności, niezależności i stabilności finansowej. Niewątpliwie prawidłowe zarządzanie efektywnością finansową i zastosowanie monitoringu finansowego stanowić będzie, w pewnym sensie, gwarancję że majątek właścicieli nie zostanie zmarnotrawiony. Podstawowymi metodami, jakie można wykorzystać w monitoringu finansowym i jednocześnie w analizie efektywności finansowej są: model quick test, metoda pentagonalna radaru Nagashimy, model Edwarda Altmana oraz modele Z-score. (abstrakt oryginalny)

The major aim of each enterprise operations is to maximize its value, thereby to increase owners' assets. This is not possible without the proper financial management of the enterprise. Financial efficiency is a very broad term. The basic issues considered assessing the financial efficiency are liquidity, profitability, independence and financial stability analysis. Undoubtedly the proper management of financial efficiency and application of financial monitoring will, in a sense, guarantee that the owners' property will not be wasted. The basic methods, which can be used in financial monitoring, and at the same time, in the analysis of financial efficiency is quick test model, pentagonal method of Nagashima radar, Edward Altman model and Z-score models. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarski L., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001.
  2. Walczak M i In., Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
  3. Kowalczyk J., Jak oceniać efektywność działania firmy, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, 17/2007.
  4. Tokarski A., Tokarski M., Quick Test - jak szybko ocenić kondycję finansową firmy, Biuletyn Rachunkowości i Finansów 9/2006.
  5. Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2003.
  6. Szczepankowski P., Analiza radarowa Nagashimy, Analiza i kontrola finansowa w praktyce, maj 2007.
  7. Wikarczyk, Jak przewidzieć bankructwo podmiotu gospodarczego, Biuletyn Rachunkowości i Finansów 18/2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu