BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajewicz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Informacje makroekonomiczne wykorzystywane w analizie fundamentalnej oraz ich źródła (na przykładzie Polski)
The Macroeconomic Data Used in Fundamental Analysis and its Sources (on the Example of Poland)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 119-130, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Analiza fundamentalna, Informacja, Źródła informacji, Wskaźniki ekonomiczne, Wskaźniki wyprzedzające
Enterprise value, Fundamental analysis, Information, Information source, Economic indicators, Leading economic indicators
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono źródła informacji z obszaru makro- i mikro-otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem sfery makroekonomicznej. Zaprezentowano także terminarz publikacji danych w 2008 r. najważniejszych polskich agencji, instytucji oraz odniesiono się do użyteczności prezentowanych przez nich danych oraz problemów w ich interpretacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the sources of macro- and microenvironment information, with special focus on the macroeconomic sphere. The article includes as well the information timetable in 2008 for the most important Polish agencies, institutions and it addresses the usefulness of published data and problems in its interpretation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bureau for Investments and Economic Cycles (BIEC), http://www.biec.org.
 2. Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, wydanie II, Helion, Gliwice 2007.
 3. http://dsbb.imf.org.
 4. Kowalewski G., Zarys metod badania koniunktury gospodarczej, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 56 i 57.
 5. Matkowski Z., Złożone wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej oparte na standardach UE i OECD, Wydawnictwo IRG SGH, Warszawa 1998 oraz Kowalewski G., op. cit.
 6. Niedziółka D.A., Relacje inwestorskie, PWN, Warszawa 2008.
 7. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
 8. PWC, Corporate Reporting - a time for reflection, April 2007, http://www.corporatereporting.com.
 9. Regulamin GPW w Warszawie w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r. z późn. zm.
 10. Rozporządzenie MF z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości, Dz.U. nr 209 poz. 1743 z późn. zm.
 11. Rozporządzenie MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.
 12. Rozporządzenie MF z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. 2007 nr 132 poz. 916 z późn. zm.
 13. Skoczylas W., Źródła informacji na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w: Skoczylas W. (red.), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 14. Tokaj-Krzewska A., Informacja a wartość, w: Panfil M. i Szablewski A. (red.), Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006.
 15. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94 poz. 137 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Dz.U. nr 183 poz. 1537.
 17. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. nr 183 poz. 1538.
 18. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. nr 183 poz. 1539.
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.
 20. Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 24.
 21. Yamarone R., Wskaźniki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora, Helion, Gliwice 2006, s. 69-79, 113 i 114.
 22. Zarnovitz V., Przyjemniej przewidywać boom niż recesję, Rzeczpospolita, 27 październik 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu