BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metody konsolidacji sprawozdań finansowych w analizie finansowej grupy kapitałowej
Methods for Consolidation Analysis of Financial Statements Capital Group
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 131-144, schematy., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Konsolidacja sprawozdań finansowych, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Grupa kapitałowa, Analiza finansowa
Consolidation of financial statements, Consolidated financial statements, Capital group, Financial analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu była charakterystyka metod konsolidacji sprawozdań finansowych i przedstawienie treści skonsolidowanych sprawozdań z uwzględnieniem rodzaju metody konsolidacji. Treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego determinuje sposób oceny sprawozdań i metodologie wskaźników analizy finansowej. Artykuł wskazuje charakterystyczne cechy skonsolidowanych sprawozdań finansowych w zależności od metody konsolidacji. Cechy te powinny być uwzględnione w analizie finansowej grupy kapitałowej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was to characterize the methods of consolidation of financial statements and statement of the consolidated taking into account the type of consolidation. The consolidated financial statements determines how the evaluation reports and methodologies for indicators of financial analysis. The article suggests the characteristics of consolidated accounts, depending on the method of consolidation. These features should be included in the financial analysis group. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Braun-Karp L., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej. Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o rachunkowości od dnia 1 stycznia 2009 roku, Buchalter 27/2008, s. 12-16.
 2. Czerwiński G., Grupa kapitałowa i jej skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Rachunkowość nr 10/2008.
 3. Helin A., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009.
 4. Kolesnik K., Zmiany w sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych. Nowe rozporządzenie konsolidacyjne, Buchalter nr 51/52 2008.
 5. Konsolidacja sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową, Zeszyt Specjalny nr 2 (dodatek do "SFK" nr 28-29/99).
 6. Mazur M., Konsolidacja sprawozdań finansowych jednostek krajowych i zagranicznych, Serwis Finanse-Rachunkowość nr 23 (321).
 7. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Analiza finansowa grupy kapitałowej, w: Efektywność. Wymiary, uwarunkowania, wyzwania, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociech, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, WrocławŁódź 2010.
 8. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Źródła finansowania działalności w grupie kapitałowej, w: Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, red. W. Janasz, Zeszyty Naukowe nr 629, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 9. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Kapitał mniejszości w zarządzaniu przedsiębiorstwem złożonym, w: Zarządzanie finansami. Teoria i praktyka, red. W. Pluta, B. Bernaś, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2011 (praca w druku).
 10. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Analiza wskaźnikowa działalności grupy kapitałowej - nowe podejście, Przegląd Organizacji, (zgłoszony do druku).
 11. Raciński A., Problemy związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 3/2005.
 12. Rak J., Turyn J., Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej, Difin, Warszawa 2004.
 13. Sprawozdanie finansowe jednostki po zmianach ustawy o rachunkowości od dnia 1 stycznia 2009 roku, Buchalter 24/2008.
 14. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 15. Wędzki D., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstw - kto, jakie, gdzie i kiedy składa, Rachunkowość nr 1/2007.
 16. Zmiany w ustawie o rachunkowości. Nowe definicje od dnia 1 stycznia 2009 roku, Buchalter 19/2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu