BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowski Ireneusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Metody pomiaru skuteczności procesu innowacji i wprowadzania nowego produktu na rynek
Methods of Measuring the Effectiveness of the Innovation Process and the Introduction of a New Product on the Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 199-212, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Innowacje, Nowe produkty, Innowacyjność produktu
Innovations, New products, Product innovation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Proces innowacji nowego produktu i jego wprowadzania na rynek wiąże różne dyscypliny wiedzy i zasoby w racjonalną, logiczną i spójną całość z perspektywy przedsiębiorstwa. Taka praktyka prowadzi nie tylko do znaczących redukcji kosztów, ale również podnosi poziom satysfakcji odbiorców i ogólnej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Natomiast formalne określanie celów związanych z kosztami innowacji i wprowadzania produktu na rynek powinno uwzględniać strategie rozwoju oraz metody wyznaczania poziomu cen i elastyczność cenową. W tych działaniach należy także wziąć pod uwagę szacowaną wielkość sprzedaży (produkcji) oraz potencjalny czas zwrotu kosztów rozwoju nowego produktu i wprowadzania na rynek. (abstrakt oryginalny)

The process innovation and new product introduction on the market involves various disciplines of knowledge and resources in a rational, logical and coherent the entirety from the perspective of the enterprise. This practice leads not only to significant cost reductions, but also raises the level of customer satisfaction and the overall competitiveness of the business. While the formal determination of objectives related to the costs of innovation and marketing of a product on the market should take account of the development strategies and methods for determining the level of prices and pricing flexibility. In these activities should also take into account the estimated volume of sales (production) and the potential time reimbursement of the cost of the new product development and the introduction on the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hart S., Dimensions of Success in New Product Development: An Exploratory Investigation, New Product Development - A Reader, Dryden Press, London 1996, ch. 4.
  2. House C.H., Price R.L., The Return Map: Tracking Product Teams, Harvard Busineess Review 1991, vol. 69. s. 92-100.
  3. Ittner Ch. D., Larcker D.F., Skąd się biorą niepowodzenia w wykorzystaniu niefinansowych mierników sukcesu, Harvard Business Review Polska, sierpień 2004, nr 18.
  4. Reinertsen D.G., Smith G.P., Developing products in half the time, Van Norstrand Reinhold, New York, NY 2001.
  5. Rutkowski I.P., Rozwój nowego produktu, metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu