BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ładyka Stanisław
Title
Liberalizm czy neoliberalizm w polityce gospodarczej państwa
Liberalism or Neoliberalism in the Economic Policy
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/2, s. 11-23, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Polityka gospodarcza państwa, Liberalizm gospodarczy, Neoliberalizm
State economic policy, Laissez faire, Neoliberalism
Note
summ.
Abstract
Rozwój gospodarczo-społeczny zależy od uwarunkowań zewnętrznych, ale zarazem od realizowanej polityki ekonomicznej, która ma swój własną historie. Dominującą formą polityki w krajach rozwiniętych stał się współcześnie neoliberalizm zakładający gospodarkę rynkową w swej ekstremalnej formie. Zwolennicy neoliberalizmu odwojują się niejednokrotnie do początków rozwoju liberalnej myśli ekonomicznej i osoby Adama Smitha, ale faktem jest, że idą dalej niż ten klasyk ekonomii. Celem artykułu jest zaprezentowanie pojęcia liberalizmu i neoliberalizmu nie tylko w kontekście teorii, ale i praktyki społecznej. W artykule przedstawiono ewolucję interpretacji pojęcia liberalizmu gospodarczego. Realizowany w praktyce zglobalizowanej gospodarki oświatowej neoliberalizm przyczynią się do dalszego pogłębienia sprzeczności i nierównowagi w tejże gospodarce, co obrazuje jej obecna kryzysowa sytuacja. Wskazuje na to wielu współczesnych ekonomistów i polityków.(abstrakt oryginalny)

Socio-economic development is driven both by the external circumstances and economic policy, which has a distinct history. Neoliberalism, which favours radical variant of the free-market economy, has underpinned the economic policy in developed countries. The proponents of neoliberalism often refer back to the origins of liberal economic thought and to Adam Smith. Yet, the fact remains that they go further than the father of liberalism. The aim of the article is to discuss liberalism and neoliberalism in the context of theory and social practice. It presents the evolution of the interpretation of the notion of economic liberalism. Neoliberalism, as practised in the globalised world economy, has made economic contradictions and imbalances even more acute, which is borne out by the current crisis. This fact is highlighted by many politicians and economists. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fiedor B., 2010, Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jaki nauki, Ekonomista, nr 4.
  2. Gray J., 2007, Żelazna dama i neoliberalna utopia, "Europa - Tygodnik Idei", nr 30.
  3. Kołodko G.W., 2011, Neoliberalizm, World Crisis and The New Pragmatism, The European Financial Review, October-November.
  4. Krugman P., 2008, Płatki owsiane Friedmana, "Gazeta Wyborcza", 18-19.10.2008.
  5. Lipiński E., 1968, Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa.
  6. Nasiłowski M., 2004, Zarys historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
  7. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 1996, Ekonomia 2, PWN, Warszawa.
  8. Sadowski Z., 2011, Przez ciekawe czasy, PTE, INE PAN, Warszawa.
  9. Sadowski Z., 2006, W poszukiwaniu drogi rozwoju, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa.
  10. Smith A., 1954, Bogactwo narodów, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu