BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostomski Eugeniusz (Uniwersytet Gdański), Jeliński Bohdan (Uniwersytet Gdański)
Title
Wartości poznawcze koncepcji społecznej gospodarki rynkowej Ludwiga Erharda w dobie kryzysu integracji europejskiej
Cognitive Values of the Ludwig Erhard's Idea of Social Market Economy in Times of the European Integration Crisis
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/2, s. 24-36, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Społeczna gospodarka rynkowa (SGR), Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Social market economy, Economic and political integration of Europe
Note
summ.
Erhard Ludwig
Abstract
Głównym celem opracowania jest rozważenie możliwości wykorzystania sprawdzonej w praktyce erhardowskiej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej do przezwyciężenia obecnego kryzysu koncepcyjnego i gospodarczego Unii Europejskiej. Autorzy przedstawili stworzoną przez ordoliberałów niemieckich i stanowiącą podstawę realizowanej przez Ludwiga Erharda polityki ekonomicznej Niemiec Zachodnich ideę społecznej gospodarki rynkowej, która przyniosła im duże sukcesy w dziedzinie gospodarczej i społecznej. Zaprezentowali stanowisko Erharda wobec integracji europejskiej, zaakcentowali walory poznawcze społecznej koncepcji gospodarki rynkowej i rozpatrzyli jej przydatność do poszukiwania wyjścia z kryzysu zadłużeniowego krajów strefy euro. Uważają oni, że pokonanie kryzysu wymaga - zgodnie z filozofią L. Erharda - odejścia od wspierania niekonkurencyjnych struktur gospodarczych i stworzenia na ich gruzach struktury zdolnej do sprostania wymogom rynków w dobie globalizacji. Zadaniem każdego rządu jest przy tym stworzenie korzystnych warunków ramowych dla rozwoju gospodarczego kraju.(abstrakt oryginalny)

The main article is aimed at considering the Erhard's idea of the social market economy which could be used to overcome the current conceptual and economic crisis in the European Union countries. The authors present the idea of ordoliberalism that formed the basis for social market economy initiated in the West German economic policy by Ludwig Erhard, which resulted in great advantages in the economic and social fields. The Erhard's attitude to the European integration, cognitive aspects of the idea of the social market economy and the usefulness of this idea for solving the present debt crisis in the euro area countries is also analyzed. The authors believe that overcoming the present crisis requires - according to the philosophy of L. Erhard - abandoning non-competitive economic structures and developing economic structures that could meet the requirements of the markets in the era of globalization. At the same time, the purpose of any government is to create favorable framework conditions for economic growth of the country. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Die Europäische Union, http://www.ouroboros-forum.de [dostęp: 20.10.2012].
 2. Erhard L.,1955, Gedanken zu dem Problem der Kooperation oder der Integration - list do J. Moneta z dnia 25 marca 1955 r., udostępniony przez Fundację Ludwiga Erharda w Bonn.
 3. Erhard L., 2011, Dobrobyt dla wszystkich, PTE, Warszawa.
 4. Geiger T., 2012, Ludwig Erhard Und Europapolitik seiner Zeit, Orientierungen zur Wirtschafts - und Gesellschaftspolitik, nr 2.
 5. Global Europe 2050, 2012, European Commission, EUR 25252, Brussel.
 6. Gostomski E., 2012, Gospodarka Niemiec, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 7. Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, 2010, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa.
 8. Kaczmarek T.T., Pysz P., 2004, Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483.
 10. Nasar S., 2012, Wielkie poszukiwania. Historia ekonomicznego geniuszu, M.T. Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 11. Traktat o Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany), [w:] Traktat akcesyjny. Wybór dokumentów, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003.
 12. Wünsche H.F., 2012, Über die Aktualität von Ludwig Erhards Politik - Anmerkungen zur Schuldenkrise in Griechenland, Orientierungen zur Wirschafts - und Gesellschaftspolitik, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu