BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świercz Piotr (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Title
Znaczenie pojęcia "natura" w doktrynie politycznej Thomasa Hobbesa na tle koncepcji zoon politikon
The Meaning of Notion "Nature" in the Political Doctrine of Thomas Hobbes against a Background of 'zoon politikon' Conception
Source
Horyzonty Polityki, 2010, vol. 1, nr 1, s. 111-130
Issue title
Polityczna natura człowieka
Keyword
Historia myśli politycznej, Doktryny polityczne, Koncepcje polityki
History of political thought, Political doctrine, Policy concepts
Note
streszcz., summ.
Arystoteles , Hobbes Thomas
Abstract
Głównym celem tego artykułu jest analiza znaczenia pojęć "natury", "stanu natury" i "naturalnych uwarunkowań ludzkości" w doktrynie politycznej Thomasa Hobbesa. Należy podkreślić, że chodzi tu o kwestię pojęcia "natury", nie zaś o opis naturalnego stanu u Hobbesa. Wzięto pod uwagę kilka możliwości: "natura" jako istota, "natura" ("stan natury") jako dzikość, "natura" jako coś przeciwnego temu, co "sztuczne", "natura" jako abstrakcyjna koncepcja indywiduum ludzkiego. By podkreślić wagę tego zagadnienia, ukazano je na tle klasycznej (greckiej i chrześcijańskiej) idei zoon politikon. Wydaje się to uzasadnione, skoro polityczną doktrynę Hobbesa rozważa się (co czyni nawet sam Hobbes) w opozycji do klasycznego pojmowania ludzkiej natury. W podsumowaniu tejże rozprawy autor stara się wskazać powody niejasności w doktrynie Hobbesa i konsekwencje tegoż dla nowożytnych idei politycznych. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to examine meaning of "nature", "state of nature" and "natural condition of mankind" in the political doctrine of Thomas Hobbes. It should be emphasised that is a matter of notion "nature", not a Hobbes' description of natural state. Some posibilities are taken into consideration: "nature" as an essence, "nature" ("state of nature") as a wildness, "nature" as opposed to "artificial", "nature" as an abstract conception of human individual. To emphasize the importance of title problem, it's showed against a background of classical (greek and christian) idea of zoon politikon. It seemed justified because Hobbes' political doctrine is considered (even by Hobbes) as opposed to classical understanding of human nature. In the recapitulation of this thesis author tries to indicate the reasons of Hobbes' doctrine obscurity and consequences of this obscurity for modern political ideas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. F.E. Peters, Greek Philosophical Terms. A Historical Lexicon, New York University Press, New York - London 1967, s. 158.
  2. Metafizyka i Polityka za: Aristotelis Opera. Graece-Latinae cum Scholiis, Recensuit I, Bekker et H. Bonitz, Berlin 1831-1870
  3. Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przekł. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1954
  4. Th. Hobbesa, The Elements of Law, Natural and Politics, b.m.v. 1640
  5. De Cive. Philosophical Rudiments Concerning Govern¬ment and Society, b.m.v. 1651
  6. P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu, Arcana, Kraków 1994, s. 110.
  7. G.S. Kavka, Hobbesian Moral and Political Theory, Princeton University Press, Princeton 1986, s. 21.
Cited by
Show
ISSN
2082-5897
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu