BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frankowska Anna (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Głowacka-Rębała Alicja (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Title
Rozwój nowoczesnych systemów informatycznych w ochronie zdrowia wyzwaniem dla kształcących kadry medyczne i młodą medyczną kadrę menedżerską
Development of advanced information systems in healthcare as a challenge for trainers of medical staff and young healthcare managers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2011, nr 19, s. 155-176, rys.
Keyword
Systemy informatyczne, Medycyna, Kadry naukowe
Computer system, Medicine, Scientific staff
Note
summ.
Abstract
Zarówno informatyzacja życia codziennego, jak i życia społecznego staje się faktem. Choć w Polsce w ochronie zdrowia przebiega ona stopniowo i przy pewnych trudnościach finansowych, jest konieczna do sprawnego funkcjonowa¬nia poszczególnych jednostek opieki zdrowotnej i całego systemu. Plan budowy społeczeństwa informacyjnego został uchwalony w Lizbonie 23-24 marca 2000 roku (strategia lizbońska) i szczegółowo rozwinięty w wielu kolejnych dokumentach unijnych również w dziedzinie zdrowia publicznego (Program Działań Wspólnotowych w Dziedzinie Zdrowia Publicznego - decyzja 1786/2002/WE)1. Tak duże zainteresowanie ze strony Unii Europejskiej w sferze informatyzacji ochrony zdrowia zaowocowało również wsparciem finansowym i uruchomiło wiele reform w tym zakresie w naszym kraju. Zasadnicza część informatyzacji ochrony zdrowia finansowana jest z funduszy europejskich (do 2015 roku Polska musi wykorzystać środki w kwocie 800 mln zł)2. (tekst z oryginału)

The adoption of Information Technologies (IT) in healthcare industry in Poland is a long-range process requiring synergic, multilateral actions. Significant responsibility in this area is put on staff training prospective healthcare managers at every level (director, head of a ward, head of nursing). Managers should understand the role and have knowl¬edge of IT systems, and be able to convince their administrative and medical staff to use them. Students educated in medical professions and related to healthcare management and administration are aware of advantages and unavoidability of IT progress, and are keen to enhance their knowledge in this domain. It results in conclusion that it is neces¬sary to train future healthcare managers and professionals in the IT area more extensively. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Szerzej zob. www.mz.gov.pl, Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Uzasadnienie, s. 1.
 2. http://eurokasa.pb.pl/2238969,31537,ebi-ratuje-unijne-projekty (26.11.2010); www.inwestycje.pl/ rynek_zdrowia/unijne_standardy_w_polskich_placowkach_medycznych_do_2015_rok u;80601;0. html (26.11.2010); http://nyczaj.blog.onet.pl/800-mln-zl-na- informatyzacje-s,2,ID404189197,n (26.11.2010).
 3. Szerzej zob. K. Nyczaj, Finansowanie informatyzacji w służbie zdrowia, www.finansepubliczne. bdo.pl/biuletyn/76/fundusze-unijne/finansowanie-informatyzacji-w-sluzbie- zdrowia.html (26.11.2010).
 4. www.mswia.gov.pl/portal/pl/593/8355/Dofinansowanie_przedsiewziec_informatyz acyjnych_ realizowanych_na_podstawie_art12.html (26.11.2010).
 5. K. Nyczaj, www.biznes.interia.pl/news/finansowanie-informatyzacji-w- sluzbie-zdrowia-cogdzie, 1471737,4200 (26.11.2010).
 6. www.csioz.gov.pl.
 7. A. Frankowska, J. Frankowski, Informatyzacja w opiece zdrowotnej. Infrastruktura i architektura rozwiązań dla wsparcia interaktywnej komunikacji z pacjentem, w: M.D. Głowacka, Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej - konteksty i determinanty zmian, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu (w druku); www.csioz.gov.pl.
 8. www.mz.gov.pl, Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Uzasadnienie, s. 9-17.
 9. E. Piętka, Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s.13.
 10. Standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia - dokumenty PDF Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.bip.nauka.gov.pl (26.11.2010).
 11. A. Olesch, Sam system nas nie uratuje, "Ogólnopolski Przegląd Medyczny" 2010, nr 7, s. 64.
 12. A. Olesch, Cyfrowy wizerunek placówki medycznej, "Ogólnopolski Przegląd Medyczny" 2010, nr 9-10, s. 68-69.
 13. M. Tomkiewicz, Informatyzacja polskiej służby zdrowia poniżej średniej, www.computerworld. pl/news (20.04.2010).
 14. S.V. Cantrill, Computers in Patient Care: The promise and the challenge, "Communications of the Association of Computing Machinery" 2010, Vol. 53, No 9, s. 47.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu