BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grynia Alina (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej na Litwie w latach 2006-2012
Conditions for Conducting Business Activity in Lithuania in 2006-2012
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/2, s. 106-134, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Działalność gospodarcza, Przedsiębiorczość, Wolność gospodarcza, Biurokracja
Business activity, Entrepreneurship, Economic freedom, Bureaucracy
Note
summ.
Country
Litwa
Lithuania
Abstract
Praca stanowi próbę zbadania warunków, w jakich prowadzona jest działalność gospodarcza na Litwie. Do oceny tych warunków wykorzystane zostały najważniejsze rankingi międzynarodowe. Zaprezentowano metodologię ich konstruowania oraz podsumowano wyniki z siedmiu lat. Wskazano najsilniejsze i najsłabsze strony gospodarki Litwy oraz dokonano porównania z innymi krajami w regionie. Przeprowadzona analiza upoważnia do wniosku, iż litewscy przedsiębiorcy działają w otoczeniu prawno-instytucjonalnym, które w kilku obszarach jest podobne do większości krajów UE lub nawet lepsze (np. rejestracja własności). Są jednak regulacje, czyniące warunki prowadzenia biznesu na Litwie znacznie trudniejszymi niż te, z którymi muszą się zmagać europejscy konkurenci. Wśród obszarów, w których Litwa wyraźnie odstaje w swoich regulacjach i procedurach od krajów uznawanych za przyjazne biznesowi, wymienia się regulacje podatkowe i wysokość stawek podatkowych, regulacje rynku pracy, kontrolę korupcji oraz regulacje dotyczące rozpoczęcia i zamknięcia działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The following paper is an attempt to examine the conditions under which business is carried out in Lithuania. To evaluate these terms the most important international rankings were used. The methodology of their construction was introduced and the results of seven years were summarized. The strongest and weakest points of the economy of Lithuania were identified and a comparison with other countries in the region was drawn. The analysis points to the conclusion that Lithuanian entrepreneurs operate in the legal and institutional environment which in some areas is similar to that of most countries of the EU, or even better (for example in the registration of ownership). However, there are some particular regulations that make the conditions of doing business in Lithuania much more difficult than for their European competitors. Among the areas in which Lithuania clearly lags behind the countries considered to be business-friendly in its regulations and procedures are the following issues: tax regulations and tax rates, labor on starting and closing business. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L., 2004, W kierunku ograniczonego państwa, World Bank Group, Waszyngton 2004.
 2. Balcerowicz L., 2005, Post-Communist Transition: Some Lessons, The Institute of Economic Affairs, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=676661 [dostęp: 10.09.2012].
 3. Bieńkowski W., 1995, Reagonomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 4. Departament Statystyki Litwy, http://www.stat.gov.lt/lt/ [dostęp: 3.10.2012].
 5. European Commission, http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm [dostęp: 12.10.2012].
 6. Fiori G. i in., 2007, Employment Outcomes and the Interaction Between Product and Labour Market Deregulation: Are They Substitutes or Complements, Boston College Working Papers, 663, Boston.
 7. Flak O., Głód G., 2009, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 8. Gierszewska G., Romanowska M., 2003, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Golub S., 2003, Series Trade and Domestic Regulation, OECD Trade Policy Working Papers, no. 49.
 10. Grynia A., 2012, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Litwy w okresie 2005-2012, [w:] Pozycja i rola państw członkowskich w Unii Europejskiej, red. A. Grynia, Wydawnictwo Filii UwB w Wilnie, Wilno.
 11. Heritage Foundation, Index of Economic Freedom, http://www.heritage.org/index/ [dostęp: 25.09.2012].
 12. IMD, World Competitiveness Yearbook, http://www.imd.org/research/publications/wcy/ index.cfm [dostęp: 22.09.2012].
 13. Lietuvos Darbo Birża, 2012, http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx [dostęp: 3.10.2012].
 14. Mokesciu Źinios, 2012, nr 11, http://www.mzinios.lt/lt/2012-03-24/straipsniai/mok.html [dostęp: 27.10.2012].
 15. Nikoletti G., Scarpetta S., 2003, Regulation productivity and growth: OECD evidence, The World Bank Series Policy Research Paper Series, no. 2944.
 16. Portal technologijos.lt, http://www.technologijos.lt/ [dostęp: 30.10.2012].
 17. Rubig P., 2012, Report on Small and Medium Size Enterprises (SMEs): competitiveness and business opportunities, Committee on Industry, Research and Energy.
 18. Sliwiński R., 2011, Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 19. Transparency International Corruption Perceptions Index, 2008, 2011, http://www.trans- parency.org/research/cpi/overview [dostęp: 26.09.2012].
 20. WEF, The Global Competitiveness Report, http://www.weforum.org/issues/global-compe- titiveness [dostęp: 25.09.2012].
 21. Wnorowski H. J., 2011, Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 22. World Bank, Doing Business, http://www.doingbusiness.org/ [dostęp: 17.10.2012].
 23. Wright P., Kroll M. J., Parnell J., 1998, Strategic Management: Concepts and Cases, Prentice Hall, New York.
 24. Zarządzanie. Teoria i praktyka, 1998, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu