BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzelak Maria Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Ocena związków pomiędzy nakładami na działalność innowacyjną a konkurencyjnością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
Assessment of Relationship Between Outlays on Innovation and Competitiveness of Food Industry Enterprises in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 202-213, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Innowacyjność, Konkurencyjność, Przemysł spożywczy
Innovative character, Competitiveness, Food industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zmiany dokonujące się w gospodarce światowej coraz silniej wpływają na funkcjonowanie sektora żywnościowego w Polsce. Przyszłość przemysłu spożywczego pozostaje w silnym związku z jego efektywnością i konkurencyjnością. Aby utrzymać pozycję rynkową, firmy muszą nieustannie się rozwijać, muszą być innowacyjne. Innowacyjność warunkuje więc rozwój przemysłu spożywczego w Polsce. Celem artykułu jest próba oceny wpływu działalności innowacyjnej na wybrane charakterystyki określające konkurencyjność branż przemysłu spożywczego w Polsce w świetle danych statystyki publicznej. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem modeli panelowych.(abstrakt oryginalny)

The changes in the world economy increasingly affect the functioning of food sector in Poland. The future of food industry remains strongly connected with its efficiency and competitiveness. In order to maintain their market position, companies need to constantly develop and be innovative. Innovativeness, therefore, determines the development of the food industry in Poland. The objective of the paper is an attempt to estimate the impact of outlays on innovation on selected characteristics defining competitiveness of food industry in the light of statistical data. The analysis was conducted using the panel model.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dańska B., Przemysłowo-czasowe modelowanie zmian w działalności produkcyjnej w Polsce. Zastosowanie modeli panelowych, [w:] B. Suchecki (red.), Dane panelowe i modelownie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, Absolwent, Łódź 2000.
  2. Dańska B., Laskowska I., Zastosowanie modeli panelowych do badania zróżnicowania wydatków domowych na żywność oraz higienę i ochronę zdrowia, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, z. 117, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1996.
  3. Drożdż J., Analiza ekonomiczno-finansowa przemysłu spożywczego w latach 2003-2007, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
  4. Grzelak M., Innovation Activity and Competitiveness of Manufacturing Divisions in Poland, [w:] Comparative Economic Research Central and Eastern Europe, vol. 14, no. 1/2011, Łódź University Press, Łódź 2011.
  5. Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
  6. Raport Innowacyjność polskich spółek giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2008.
  7. Weresa M.A., Witkowski B., Wpływ innowacji na konkurencyjność branż polskiego przemysłu, [w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, SGH, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu