BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jachowicz Agnieszka (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Title
Finanse publiczne w Polsce w świetle paktu stabilności
Public Finance in Poland in the Perspective of the Stability and Growth Pact
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 214-225, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Finanse publiczne, Równowaga budżetowa, Stabilność finansowa
Public finance, Budget balance, Financial sustainability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przez pojęcie finansów publicznych rozumiemy takie gospodarowanie publicznymi środkami publicznymi, aby zaspokajać zbiorowe potrzeby. Finanse publiczne stanowią wyraz stosunków społecznych i ekonomicznych. W artykule zostaną przedstawione sposoby ujmowania finansów publicznych i ich zakres. Następnie zostanie poruszony problem równowagi finansowej i celów polityki fiskalnej po to, by przedstawić wyzwania, jakie stawia przed państwami unijnymi, a zwłaszcza przed członkami strefy euro, nowy pakt stabilności, tzw. sześciopak, zakładający większą konsolidację finansów publicznych państw członkowskich i nałożenie ram nadzoru gospodarczego. Na tym tle został przedstawiony stan polskich finansów publicznych w dobie kryzysu finansowego oraz wyzwania, jakie stawia przed nami nowy pakt stabilności.(abstrakt oryginalny)

We understand public finance as the management of the public resources to satisfy collective needs. It reflects social and economic relations. The article describes the way public finance is presented as well as its range. Next the author shows the problems of finance balance and public policy aims in order to describe a new document of finance stability being the challenge to the UE countries (especially those which belong to the euro zone). At the end there was presented Polish public finance condition in the recession and described the reforms in the public sector connected with the new document of finance stability.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alińska A., Pietrzak B., Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, CeDeWu, Warszawa 2012.
 2. Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 3. Ciak J., Kontrowersje wokół paktu na rzecz stabilności i wzrostu, Roczniki Naukowe WSB w Toruniu, 2011, nr 10.
 4. Gaudement P.M., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1990.
 5. Kosikowski C., Ruśkowski E., Finanse i prawo finansowe, tom I, Białystok 1993.
 6. Lubiński M., Polityka stabilizowania koniunktury w warunkach Paktu Stabilności i Wzrostu, Prace i Materiały IRG, 2009, nr 82.
 7. Marchewka-Bartkowiak K., Nowe rozwiązania w finansach publicznych w Unii Europejskiej i w Polsce w obliczu kryzysu zadłużenia, [w:] Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, red. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu, Wydanie I, Warszawa 2011.
 8. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010.
 9. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2004.
 10. Raport Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012.
 11. "Statistica Annex of the Alert Mechanism Report - 14 February 2012", Bruksela 2012.
 12. Stawarska R., Koordynacja polityki makroekonomicznej w Unii Europejskiej. Przesłanki, realizacja, perspektywy, zagrożenia, Zeszyty Naukowe UEK w Poznaniu 2009, nr 119.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
 14. Wiernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2011.
 15. http://finanse.wnp.pl/ue-zaostrza-zasady-dyscypliny-budzetowej-szesciopak-przyjety, 151723_1_0_2.html.
 16. http://m.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/ue-zaostrza-dyscypline-finansow-publicznych, 12534,1.
 17. http://biznes.newsweek.pl/unia-zaostrza-dyscypline-finansowa, 73821,1,1.html.
 18. www.eurostat.eu.
 19. www. gus.pl.
 20. www. mf.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu