BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janeta Agnieszka (Politechnika Opolska)
Title
Rynkowe wskaźniki oceny stanu finansów publicznych na przykładzie wybranych krajów strefy euro
Market Indicators Assessing the State of Public Finances: the Case of Selected Euro Zone Countries
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 226-235, tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Dług publiczny, Obligacje skarbowe, Debt-equity swaps, Rating
Public debt, Treasury bond, Debt-equity swaps, Rating
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Nadmierne zadłużenie stanowi obecnie najpoważniejszy problem, z jakim musi się zmagać większość krajów strefy euro. W wyniku braku dyscypliny budżetowej oraz permanentnych zaniechań w zakresie reformowania finansów publicznych, dług publiczny całej strefy euro stanowi obecnie ponad 85% PKB. Ze względu na fakt, iż Pakt Stabilności i Wzrostu jako instrument o charakterze formalnym nie ograniczył skali kryzysu zadłużeniowego, większą rolę w zakresie dyscyplinowania krajowych polityk fiskalnych zaczęły odgrywać instrumenty rynkowe. W artykule przedstawiono rynkowe wskaźniki oceny stanu finansów publicznych oraz ich kształtowanie się w wybranych krajach strefy euro przed wybuchem i po wybuchu kryzysu finansowego.(abstrakt oryginalny)

Excessive public debt is now the biggest problem the most euro zone countries have to contend with. As a result of the lack of fiscal discipline and permanent omissions in reforming public finances, public debt across the euro zone is already over 85% of GDP. Due to the fact that the Stability and Growth Pact as an instrument of a formal nature has not limited the scale of debt crisis, market instruments began to play a greater role in disciplining national fiscal policies. The article presents market indicators assessing the state of public finances as well as their formation in selected euro zone countries before and after the outbreak of the financial crisis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 2011 Summary Report of Commission Staff's Examinations of Each Nationally Recognized Statistical Rating Organization, U.S. Securities and Exchange Commission, 2011.
 2. Attinasi M.G., Checherita C., Nickel C., What explains the surge in euro area sovereign spreads during the financial crisis of 2007-09?, "Public Finance and Management", Fall 2010.
 3. Ciak J., Emisja obligacji skarbowych jako jedno ze źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce, [w:] Finanse publiczne, red. A. Pomorska, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 4. Dziawgo D., Credit rating na międzynarodowych rynkach finansowych, PWE, Warszawa 2010.
 5. Mikita M., Pełka W., Rynek inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa 2009.
 6. Public Finances in EMU - 2010, European Economy, 4/2010, European Commission, Directorate - General for Economic and Financial Affairs.
 7. The Financial Crisis Inquiry Report. Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States, US Government Printing Office, 2011.
 8. epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.
 9. www.imf.org/external/data.htm.
 10. http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm.
 11. www.ebc.int/ebc/html/index.en.html.
 12. www.bloomberg.com.
 13. http://www.standardandpoors.com/.
 14. www.fitchratings.com.
 15. www.moodys.com.
 16. Raport SEC o działaniach agencji ratingowych, http://gielda.onet.pl/raport-sec-o-dzialaniachagencji- ratingowych, 18726,4867472,1,news-detal, dostęp 3.10.2011 r.
 17. Agencje ratingowe pod ostrzałem, http://wyborcza.pl/prezydencja2011/1,111800,10049904,Agen cje_ratingowe_pod_ostrzalem.html.
 18. Swapy kredytowe na dług państwowy dobre w kryzysie, http://forsal.pl/artykuly/339917, swapy_ kredytowe_na_dlug_panstwowy_dobre_w_kryzysie.html.
 19. Strach mierzy się CDS, http://www.parkiet.com/artykul/7,1029394.html.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu