BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pilżys Stanisław (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Zmiany w polskim i litewskim sektorze elektroenergetycznym po akcesji do Unii Europejskiej
Changes in the Polish and Lithuanian Electric Power Sectors After the Accession to the European Union
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/2, s. 159-178, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Elektroenergetyka, Przemysł elektroenergetyczny, Polityka energetyczna, Liberalizacja energetyki
Power, Electricity industry, Energy policy, Liberalization of energy production
Note
summ.
Country
Polska, Litwa
Poland, Lithuania
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie najważniejszych zmian, jakie zaszły w sektorze elektroenergetycznym Litwy i Polski po akcesji tych państw do Unii Europejskiej. Badane państwa powinny były dostosować własne systemy energetyczne zgodnie z polityką energetyczną UE, która zakłada stworzenie jednolitego wewnętrznego rynku energetycznego wszystkich krajów członkowskich. UE chce to osiągnąć przede wszystkim przez liberalizację rynków energetycznych. Dodatkowo, po akcesji do UE, Litwa oraz Polska wzięły na siebie obowiązek redukcji emisji szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych, co wymaga dużych inwestycji w budowę lub modernizację obecnej przestarzałej infrastruktury energetycznej. Etap liberalizacji oraz dostosowanie się do środowiskowych regulacji UE nie przebiega tak sprawnie, jak początkowo zakładano. Niemniej wszystko wskazuje na to, że Polska i Litwa, mimo niedużych różnic w szybkości liberalizacji, osiągną zakładane cele integracji własnych systemów z systemem ogólnoeuropejskim oraz zmniejszą emisję CO2. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to present the most important changes that have occurred in the electric power sector of Lithuania and Poland after their accession to the European Union. The states examined had to adjust their energy systems in accordance with the EU energy policy, which is to create an internal energy market for all Member States. The EU attempts to achieve that aim primarily through liberalization of local energy markets. Moreover, after the accession to the EU, Lithuania and Poland have taken the responsibility to reduce emissions of environmentally harmful greenhouse gases, which requires large investment in the construction and modernization of the existing outdated energy infrastructure. The phase of liberalization and adjustment to the EU environmental regulations does not run as smoothly as initially expected. Nevertheless, despite some slight differences in the speed of liberalization, there are indications that both Poland and Lithuania will achieve the stated objective of integrating their systems with the EU energy system and will reduce CO2 emissions.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cerniauskas S., 2012, Energetikos viceministras apie saules elektrines: supirkimo tarifai - per dideli, http://verslas.delfi.lt/energetics/energetikos-viceministras-apie-saules-elektri- nes-supirkimo-tarifai-per-dideli.d?id=59834017 [dostęp: 24.10.2012].
 2. Ciepiela D., 2012, KE pozywa Polskę za opóźnienia w rozwoju rynku energii, http://energetyka. wnp.pl/ke-pozywa-polske-za-opoznienia-w-rozwoju-rynku-energii,181975_1_0_1.h tml [dostęp: 24.10.2012].
 3. Ciepiela D., 2012, Szok w Niemczech w związku z kosztami zielonej energii, http://energetyka. wnp.pl/szok-w-niemczech-w-zwiazku-z-kosztami-zielonej-energii,182208_1_0_0.ht ml [dostęp: 26.10.2012].
 4. Delfi.lt, 2012, Sprogdins saules jegainif burbulf, http://verslas.delfi.lt/energetics/sprogdins- saules-jegainiu-burbula.d?id=59831519 [dostęp: 24.10.2012].
 5. Departament Analiz i Strategii Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, 5 lat Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 6. Dyrekcja Generalna ds. Działań w Dziedzinie Klimatu, Komisja Europejska, 2012, Zmiana klimatu, http://bookshop.europa.eu/pl/zmiana-klimatu-pbML3112745/ [dostęp: 20.10.12].
 7. "Dziennik Gazeta Prawna", 2012, Wywiad z Markiem Woszczykiem, 1.08.2012, http://www. ure.gov.pl/portal/pl/571/4708/Nadchodzi_czas_na_inteligentna_siec_energetyczna. html [dostęp: 20.10.12].
 8. Eurostat, 2009, Panorama of energy. Energy statistics to support EU policies and solutions, Luksemburg.
 9. Fuks E., 2012, Atidarytas 1,3 mlrd. litf kainavcs Lietuvos elektrines blokas, http://verslas.delfi.lt/ energetics/atidarytas-13-mlrd-litu-kainaves-lietuvos-elektrines-blokas.d?id=59822891 [dostęp: 24.10.2012].
 10. Janikowski J., Tokarski S., 2004, Wymagania dla wytwórców energii elektrycznej wynikające z akcesji Polski do Unii Europejskiej, Energetyka, nr 11.
 11. Komisja Europejska, 1995, An Energy Policy for the European Union, COM(95) 682 http://aei. pitt.edu/1129/ [dostęp: 21.10.12].
 12. Komisja Europejska, 1995, For a European Union Energy Policy, COM (94) 659 http://aei. pitt.edu/1185/ [dostęp: 21.10.12].
 13. Komisja Europejska, 1988, Internal Energy Market, COM (88) 238, http://aei.pitt.edu/4037/ [dostęp: 21.10.12].
 14. Komisja Europejska, 2010, Europa 2020 - A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/docu- ments/pdf/20100303_1_en.pdf [dostęp: 20.10.12].
 15. Konferencja Ministerstwa Gospodarki, 2012, Optymalny mix energetyczny dla Polski: Czy potrzebna jest w nim energetyka jądrowa?, http://www.mg.gov.pl/node/16445 [dostęp: 24.10.2012].
 16. Lietuvos Respublikos Energetikos Ministerija, 2012, Nacionaline energetines nepriklausomybes strategija, Wilno.
 17. Mg.gov.pl, 2012, Wicepremier Pawlak o kierunkach unijnej polityki energetycznej, http://www. mg.gov.pl/node/16791 [dostęp: 24.10.2012].
 18. Nehrebecki A. J., 2008, Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 19. Pfaffenberger W., 2009, Quo Vadis, Europe? - Regulation of the Electricity Supply Industry in Europe, Optimum. Studia ekonomiczne", nr 3 (43).
 20. Pilawka T., 2010, Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej - priorytety dla Polski, Instytucje Międzynarodowe.
 21. Prandecki K., 2010, Bezpieczeństwo energetyczne Europy do 2050 roku, Przyszłość. Swiat- Europa-Polska, nr 2/22.
 22. Prawo energetyczne, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., 2012, http://www.ure.gov.pl/ portal/pl/25/17/Ustawa_z_dnia_10_kwietnia_1997_r Prawo_energetyczne.html [dostęp: 24.10.2012].
 23. Szablewski A.T., 2010, Implementacja CCS w elektroenergetyce: katalog problemów, [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, z. 17.
 24. Verseckaite R., 2012, Ar godumas nepratudys saules energetikos, Valstybe, nr 9 (65).
 25. Wnp.pl, 2012, Zielona energetyka hamuje, http://energetyka.wnp.pl/zielona-energe- tyka-hamuje,182191_1_0_0.html [dostęp: 24.10.2012].
 26. Zespół do spraw polityki energetycznej, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2005, Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, http://www.wmae.pl/userfiles/file/Do%20pobrania/ polityka%20energetyczna%20polski%20do%202025r.pdf [dostęp: 24.10.2012].
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu