BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klukowska Regina (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Sektor MŚP w rozwoju regionów Litwy
Small and Medium-sized Enterprises in the Development of the Lithuanian Regions
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/2, s. 179-193, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Sektor przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój regionalny
Manufacturing sector, Small business, Regional development
Note
summ.
Country
Litwa
Lithuania
Abstract
Rozwój współczesnych przedsiębiorstw w dużej mierze zależy od umiejętności konkurowania. Innowacyjność jest nieraz koniecznym warunkiem tego, by przedsiębiorstwo mogło w ogóle funkcjonować na rynku. Celem niniejszego opracowania jest analiza wpływu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na rozwój okręgów Litwy. Opisane zostały wyniki badań, reprezentujące stan MŚP w okręgach Litwy w okresie 2002-2010, na podstawie danych Departamentu Statystyki Litwy. Opracowanie wzbogacono o dane statystyczne i graficzną interpretację poszczególnych grup danych. Najwięcej uwagi poświęcono opisaniu innowacyjności przedsiębiorstw i relacji z tworzonym produktem krajowym brutto przez MŚP w okręgach. (abstrakt oryginalny)

Development of modern enterprises largely depends on the skills to compete on the market. Innovation is often a necessary condition so that the company could function at all on the market. The purpose of this study is to analyse the impact of small and medium-sized enterprises (SMEs) on the development of the districts of Lithuania. The article discusses the research results that represent the situation of smes in the districts of Lithuania in the period 2002-2010, on the basis of the data of the Department of Statistics of Lithuania. The article includes with statistics and graphical interpretation of individual groups of data. Most attention has been devoted to the discussion of the innovation of enterprises and the relationship with the created gross domestic product by SMEs in the districts. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk M., Grabowski M. i in., 2001, Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, Wydawnictwo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 2. Budzyńska A., Duszczyk M. i in., 2002, Strategia Lizbońska: droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Warszawa.
 3. Departament Statystyki Litwy, 2012, http://www.stat.gov.lt/lt/ [dostęp: 5.10.2012-4.11.2012].
 4. Drab-Kurowska A., Sokół A., 2010, Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku, Wydawnictwo CeDEWu, Warszawa.
 5. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 8(727), Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Warszawa.
 6. Gospodarka Narodowa, 2003, nr 5-6, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 7. Gosse T.G., 2007, Innowacyjna gospodarka na peryferiach, Wydawnictwo Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 8. Haffer M., Haffer R., 2008, Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw, Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 9. Kryk B., Piech K., 2009, Innowacyjność w skali makro i mikro, Wydawnictwo Instytutu Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 10. Misiunas A., 2008, Raport o wpływie przedsiębiorczości na rozwój gospodarczy państwa, Departament Statystyki Litwy, Wilno.
 11. Nowakowska A., Przygodzki Z. i in., 2011, Region w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
 12. Piech K., Pangsy-Kania S., 2008, Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym, Wydawnictwo Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 13. Strużycki M., 2008, Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle strategii lizbońskiej, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 14. Strużycki M., 2011, Przedsiębiorstwo, Region, Rozwój, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
 15. Ustawa RL o małych i średnich przedsiębiorstwach, http://www.esparama.lt/es_para- ma_pletra/failai/invega/teises_aktai/SVV_pletros_istatymas.pdf [dostęp: 14.10.2012].
 16. Vilejkis J., Balezentis A., 2010, Problemy i perspektywy rozwoju MSP Litwy, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, nr 20(1), Wilno.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu