BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarzęmbska Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Obszary zarządzania płynnością finansową w publicznej szkole wyższej
Areas of Liquidity Management in Public University
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 256-264, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Płynność finansowa, Szkolnictwo wyższe, Finanse publiczne
Financial liquidity, Higher education, Public finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dzisiejszej rzeczywistości, gdy płatności odroczone są regułą, to płynność, a nie zyskowność decyduje w krótkim okresie o bycie jednostki gospodarczej. W przypadku firm komercyjnych utrata płynności najczęściej bywa przyczyną ogłoszenia upadłości. Wprawdzie publiczne szkoły wyższe nie mają zdolności upadłościowej, ale i w ich przypadku utrata płynności niesie poważne konsekwencje. Celem niniejszej pracy jest omówienie najważniejszych problemów dotyczących płynności w obszarach charakterystycznych dla publicznych szkół wyższych.(abstrakt oryginalny)

Nowadays, as deferred payments have become a rule, it is the liquidity, not profitability, which in a short time determines the fate of an economic unit. In the case of commercial businesses the loss of liquidity is the most frequent cause of their declaring bankruptcy. Although universities do not posses bankruptcy capacity, in their case the loss of liquidity may also have grave consequences. The aim of the paper is to discuss the key issues concerning liquidity in the areas specific to public universities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. duVall M., Batko R., Bugaj J., Flasiński M., Frankowicz M. (i in.), Raport końcowy Modele zarządzania uczelniami w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, Kraków 2011.
  2. duVall M., Hulicka M., Mika I., Skarbek T., Raport końcowy Ekspertyza dotycząca upadłości szkół wyższych, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, Kraków 2011.
  3. Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych przez szkoły wyższe, Nr ewid. 2/2011/P/10/071/KNO, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2011.
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, DzU 2011, nr 125, poz. 710.
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej, DzU 2011, nr 243, poz. 1446.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych, DzU 2006, nr 246, poz. 1796.
  7. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  8. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU 2005, nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
  10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu