BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacprzyk Andrzej (Uniwersytet Łódzki), Wolski Rafał (Uniwersytet Łódzki), Bolek Monika (Uniwersytet Łódzki)
Title
Analiza wpływu wskaźników płynności i rentowności na kształtowanie się ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie
Liquidity and Profitability Ratios Influence on Economic Value Added Basing on Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 279-288, tab., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Płynność finansowa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Ekonomiczna wartość dodana, Spółki giełdowe
Financial liquidity, Enterprises financial liquidity, Economic Value Added (EVA), Stock market companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest sprawdzenie, czy zarządzając bez sformalizowanego systemu opartego na wartości, można skutecznie kreować wartość dla akcjonariuszy. Badanie przeprowadzono na polskich spółkach notowanych na GPW i przyjęto uniwersalną dla wszystkich spółek metodę liczenia wskaźnika EVA. Wykazano, że istnieje ujemna korelacja pomiędzy wskaźnikiem EVA a badanymi wskaźnikami płynności, co częściowo potwierdziło przypuszczenia autorów. Natomiast zupełnie nie zostały potwierdzone logiczne przypuszczenia, że wzrost rentowności będzie wpływał na wzrost wskaźnika EVA.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to examine whether managing without a formalized system based on values, one can effectively create value for shareholders. The study was conducted on Polish companies listed on the WSE and there was a universal method of calculating the indicator EVA for all companies adopted. It has been shown that there is a negative correlation between the EVA and tested indicators of liquidity, which partly confirmed the suppositions of the authors. There has not been confirmed logical assumption that the growth of profitability ratio increases the growth of EVA.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Cykl środków pieniężnych i jego przydatność w określaniu płynności finansowej oraz sprawności działania przedsiębiorstwa, [w:] Roczniki Naukowe, Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, Tom IX, Zeszyt 3, 2007.
 2. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Długość cyklu konwersji gotówki - następstwo różnej konstrukcji mierników, "Journal of Agribusiness and Rull Developement" 2008.
 3. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Płynność finansowa a wskaźniki aktywności, [w:] Roczniki Naukowe, Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, Tom VIII, Zeszyt 1, 2006.
 4. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005.
 5. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i kontrolling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 7. Dudycz T., Szymański P., Korygowanie informacji księgowych na potrzeby szacowania ekonomicznej wartości dodanej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 8. Ehrbar A., EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wyd. WIG-Press, Warszawa 2000.
 9. Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Poznań 2005.
 10. Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
 11. Hawryszuk-Misztal A., Zależność między zarządzaniem kapitałem obrotowym netto a rentownością na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2007.
 12. Johnson R., Soenen L., Indicators of successful companies, "European. Management Journal" 2003, vol. 21.
 13. Kleiman R., Some new evidence on EVA companies, "Journal of Applied Corporate Finance" 1999, vol. 12.
 14. Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstw, Wyd. WSB, Poznań 2000.
 15. Marshall A., Principles of Economics, vol. 1, MacMillan & Co., New York 1890.
 16. Prakash A., Chang C., Davidson L., Lee C., Adoption of Economic Value Added and financial ratios, "The International Journal of Finance" 2003, vol. 15, no. 2.
 17. Richards V.D., Laughlin E.J., A cash conversion cycle approach to liquidity analysis, "Financial Management" 1980.
 18. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 19. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 20. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 21. Stewart B., EVA: fact and fantasy, "Journal of Applied Corporate Finance" 1994, no. 2.
 22. Szyszko L., Szczepański J. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 23. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 24. Wędzki D., Strategia płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 25. Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu