BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobiałka Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Analiza dochodów gmin województwa lubelskiego w latach 2004-2009
Analysis of Revenue of Lublin Voivodeship Communes in 2004-2009
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 302-312, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Dochody gminy, Dotacje
Local revenues, Subsidies
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Celem poniższego opracowania jest analiza dochodów, jakimi dysponowały gminy województwa lubelskiego w latach 2004-2009. Są one gminami najbiedniejszymi w kraju. Obowiązujące od 2004 r. zmiany sposobu kształtowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego nie wpłynęły pozytywnie na sytuację finansową gmin województwa lubelskiego i poziom ich samodzielności. Nowe przepisy uzależniały poziom osiąganych przez gminy dochodów od koniunktury gospodarczej i stopnia rozwoju gospodarczego regionu. Zmiany w sytuacji finansowej jednostek samorządowych zdeterminowane były również od tego roku możliwością pozyskiwania bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

This paper analyses the incomes of Lublin Voivodeship communes in 2004- -2009. The communes of Lublin Voivodeship are the poorest ones among all the communes in Poland. The amendments to incomes shaping methods concerning territorial self-governments units which have changed since 2004 did not have positive impact on the financial situation of Lublin Voivodeship communes as well as on the level of their self-dependence. New regulations made the commune incomes level dependent on economic conjuncture and the degree of region's economic development. Moreover the changes in the financial situation of self-governments units have been determined since 2004 by an opportunity to gain nonreturnable appropriations from the European Union budget.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babczuk A., Kierunki ewolucji samodzielności finansowej samorządu lokalnego w Polsce, "Finanse Komunalne" 2009, nr 6.
 2. Borodo A., Samorząd terytorialny, system prawnofinansowy, Warszawa 2004.
 3. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm.
 4. Jastrzębska M., Znaczenie bezzwrotnych środków zagranicznych jako źródeł finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2010, "Finanse Komunalne" 2011, nr 10.
 5. Mykowska Z., Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2005 roku, na podstawie danych z raportu dla Sejmu i Senatu, "Finanse Komunalne" 2006, nr 7-8.
 6. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
 7. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 249, poz. 1832.
 8. Wykonanie budżetów jednostek samorządowych woj. lubelskiego w 2004 roku, Zeszyt Problemowy nr 46, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, Lublin 2004.
 9. Wykonanie budżetów jednostek samorządowych woj. lubelskiego w 2005 roku, Zeszyt Problemowy nr 49, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, Lublin 2006.
 10. Wykonanie budżetów jednostek samorządowych woj. lubelskiego w 2006 roku, Zeszyt Problemowy nr 50, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, Lublin 2007.
 11. Wykonanie budżetów jednostek samorządowych woj. lubelskiego w 2007 roku, Zeszyt Problemowy nr 52, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, Lublin 2008.
 12. Wykonanie budżetów jednostek samorządowych woj. lubelskiego w 2008 roku, Zeszyt Problemowy nr 53, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, Lublin 2009.
 13. Wykonanie budżetów jednostek samorządowych woj. lubelskiego w 2009 roku, www.rio.lublin.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu