BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gąsior Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza dochodów gminy Dobra w województwie zachodniopomorskim
Analysis of Municipal Revenues Dobra in Westpommeranies Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 83-94, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Gmina, Budżet, Dochody
Local government, District, Budget, Income
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Jednostki samorządu terytorialnego ze względu na swój charakter są często przedmiotem opracowań naukowych oraz badań empirycznych. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie podejścia do zadań jakie są stawiane gminom i zaprezentowanie na przykładzie jednej z gmin w województwie zachodniopomorskim struktury dochodów. Bez wygenerowanych dochodów gminy nie posiadałyby środków do spełnienia swoich celów. Poza opisaną strukturą zostanie wykazana samodzielność dochodowa gminy. (abstrakt oryginalny)

Entitles of local government because of their nature are often the subject of scientific studies and empirical research. The aim of this paper is to present an approach to the tasks they are requested to municipalities and present income structure of one of the municipalities in the Westpommeranies region. Without the revenue generated by the municipality would have no means to reach their goals. In addition to the structure described can be demonstrated profitable independent of municipality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budzicki M., Budżet jednostek samorządu terytorialnego http://www.almamer.pl/aa%20materialy%20dydaktyczne/E_Systemy%20finansowe_B udzicki.pdf.
 2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego [w:] http://www.benefac.pl/dochodyjednostek- samorzadu-terytorialnego.
 3. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe, narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 r.
 4. Dz.U. z 2003 nr 203, Dz.U. z 2008 nr 88, Dz.U. z 2010 nr 80. Poz. 526.
 5. http://bip.alfatv.pl/pliki/dobraszczecinska/File/Strategia/Strategia%20rozwoju.pdf.
 6. http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2009/157/1240.pdf#zoom=90 Dziennik Ustaw Nr 157 poz1240, s. 12091-12092.
 7. http://www.zachodniopomorskie.powiaty.cba.pl/policki.htm.
 8. http://www.zachodniopomorskie.powiaty.cba.pl/policki.htm.
 9. Katz D., Kahn R., Społeczna psychologia organizacji, Warszawa 1979, s. 119-130 za: Skrzypek, Jakość i efektywność, Lublin 2002.
 10. Kosek-Wojnar M., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, Zeszyty Naukowe nr 4, WSE w Bochni, Bochnia 2006.
 11. Kozuń-Cieślak G., Budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego - reorientacja z administrowania na zarządzanie, Finanse Komunalne nr 9/2010 http://lex.pl/czasopisma/fk/fk_9_2010.pdf.
 12. Ludność na wsi według gmin w latach 2008 i 2009 (dok.) Stan w dniu 31 XII http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rs_rocznik_demograficzny_2010.pdf.
 13. Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2008.
 14. Sobczyk A., Analiza źródeł dochodów budżetowych gmin [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 112, Wrocław 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu