BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwizdała Jerzy (Uniwersytet Gdański)
Title
Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w warunkach rosnącego deficytu budżetowego w Unii Europejskiej
Public Private Partnership Development in Conditions of Growing Budgetary Deficit in the European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 95-108, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Fundusze unijne, Finanse prywatne, Sektor prywatny, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
EU funds, Private finance, Private sector, Public-Private Partnerships (PPP)
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W wielu krajach gospodarki rynkowej wykształciły się nowe rodzaje współpracy podmiotów publicznych z podmiotami prywatnymi w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Państwami europejskimi, które zapoczątkowały realizację koncepcji partnerstwa jest Francja i Wielka Brytania. Rynek PPP w Unii Europejskiej już istnieje i będzie nadal się rozwijał poprzez realizację nowych projektów. UE powinna podejść do rozwoju PPP bardzije kompleksowo, ze szczególnym zwróceniem uwagi na struktury oraz łączenie funduszy prywatnych z grantami unijnymi. Ważne jest więc odniesienie się przez UE do całego obszaru PPP i jego rozwoju w sposób aktywny. Z uwagi na znaczenie PPP w nowej Europie, ważne jest, aby działo się to z pozycji wiedzy i zrozumienia. Z doświadczeń Wielkiej Brytanii i Holandii wynika, że jeśli przedsięwzięcia Partnerstwa wdroży się poprawnie, to można osiągnąć oszczędności na poziomie około 15%. (abstrakt oryginalny)

In many market economy countries new types of cooperation between public and private entities were formed within the framework of public private partnership. The European countries which initiated realization of the conception were France and Great Britain. PPP market has been already ex-isting in the European Union and it will still develop through the new pro-jects accomplishment. The EU should approach PPP development more comprehensively, paying attention especially towards the structure and com-bining private funds with Union's grants. Therefore, it is essential for EU to treat the PPP area and its development actively. In consideration of PPP importance in the new Europe, it is vital to do this thoughtfully and with under-standing. The Great Britain and Netherlands experiences show that if public-private partnership is implemented properly, then savings on the level of 15% may be achieved. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bitner M., Kozłowska A., Kulesza M., Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym - komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, s. 14-18.
  2. Closing the infrastructure gap. The role of Public-Private Partnership, A Deloitte Research Study, 2006, s. 49-54.
  3. Gehart F., Öffentlich - private Partnerschaften, Wien 1995, s. 41-42.
  4. Guidelines for successful public-private partnership, European Commission, styczeń 2003, s. 11.
  5. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w nowej Europie, PricewaterhouseCoopers, Warszawa 2004, s. 112-114.
  6. Weres M.A. (red.), Polska, Raport o konkurencyjności 2006, Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006,s. 89- 90.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu