BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barburski Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kryzys finansowy a efektywność działalności sektora bankowego w Polsce
The Financial Crisis Versus Efficiency of the Banking Sector Activities in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 11-26, rys., tab., bibliogr. poz. 11
Keyword
Kryzys finansowy, Banki
Financial crisis, Banks
Note
streszcz., summ..
Abstract
Głównym celem niniejszego artykułu jest dokonanie oceny efektywności działalności sektora bankowego w Polsce w okresie kryzysu finansowego. Ocena ta pozwala odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu ostatni kryzys finansowy wpłynął na efektywność jego działalności. Do realizacji tego celu wykorzystano najważniejsze, tradycyjne mierniki efektywności ekonomicznej, które zostały zaprezentowane w pracy. W analizie i ocenie wykorzystano dane sektora bankowego oraz dane banków notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, po-chodzące z lat 2004-2005. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to enables evaluate efficiency of the banking sector activities in Poland in the period of financial crisis. This evaluation allows us to answer the question, to what extent the last financial crisis has influenced the efficiency of its activities. This paper presents the most important traditional measures of economic efficiency, which were used to achieve the above described goal. The analysis and evaluation uses the data of the banking sector and the data of the banks quoted on Warsaw Stock Exchange in the period of 2004-2009. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bankowość podręcznik akademicki, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2001.
 2. Bankowość - wybrane zagadnienia, red. E. Getka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 3. Borowski K.: Kryzys na rynku kredytów subprime i jego skutki, [w:] Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. J. Nowakowski, T. Famulska, Difin, Warszawa 2008.
 4. Gołajewska M., Wyczański P.: Mierniki oceny dochodowości i efektywności banków, "Bank i Kredyt", Bankowe ABC, nr 5/1994.
 5. Informacja o sytuacji banków w okresie styczeń - wrzesień 2009 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
 6. Kosiński B.: Ekonomika banku komercyjnego, Poltext, Warszawa 1991.
 7. Lubowski A.: Z damą pik w rękawie rozmowa z profesorem Johnem B. Taylorem, "Polityka" 2010, nr 9 (2745).
 8. Mishkin F.S.: The Economics of Money, Banking and Financial Markcts, HarperCollins 1995.
 9. Orzeszko T.: Analiza i ocena efektywności działania banków na podstawie wskaźnika ROI, "Bank i Kredyt", kwiecień-mąj 1994.
 10. Raport o sytuacji finansowej banków 2008 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009. Rose P.S.: Zarządzanie bankiem komercyjnym, tom I, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 11. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1994.
 12. Sundarajan V., Balińo T.J.T.: Banking Crises: Cases andIssues. IMF, Washington, D.C. 1991.
 13. Swiderski J.: Wykorzystanie sprawozdawczości w analizie finansowej banków, "Bank i Kredyt", maj 1995.
 14. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 1993, nr 106, poz. 482 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu