BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hermaszewski Jarosław (Urząd Gminy w Sławnie)
Title
Decyzje finansowe i ich znaczenie w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju gminy Sława
Financial Decisions and their Importance in the Implementation of Municipal Sustainable Development Strategies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 109-120, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Zarządzanie publiczne, Finanse publiczne
Sustainable development, Public governance, Public finance
Note
streszcz., summ..
Country
Gmina Sława
Abstract
Podejmowanie decyzji finansowych w samorządach terytorialnych jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Z pewnością, wyznaczona koncepcja rozwoju samorządu terytorialnego oraz jasna i spójna strategia, sprzyjają podejmowaniu trudnych decyzji finansowych, których efektem może być realizacja ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zaprezentowany materiał jest empirycznym ujęciem decyzji finansowych podejmowanych w samorządzie sławskim. Wszystkie decyzje, zarówno te o wyborze kierunków rozwoju, jak i te, o konieczności zadłużania gminy, mają swoje uzasadnienie w realizacji spójnej polityki rozwojowej gminy. Na przykładzie Sławy zostało wykazane, że tworząc strategię zrównoważonego rozwoju gminy oraz będąc zdeterminowanym do jej zrealizowania, można osiągnąć pożądany efekt. (abstrakt oryginalny)

Financial decision-making in local government and regional authorities is conditional on many factors. Certainly, the concept of the development of local government and a clear and coherent strategy, conducive to making difficult financial decisions, which may result in the implementation of major investment projects. The presented material is an empirical recognition of financial decisions taken in local government in Sława. All decisions, whether of the choice of directions of development, as well as those having municipal debt, are justified in implementation of a coherent development policy community . For example Sława has been demonstrated that creating a sustainable development strategy for the municipality and being determined to achieve it, you can achieve the desired effect. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borys T.: W stroną zrównoważonego rozwoju polskich gmin i powiatów, w: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, red. T.Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska, Białystok 2003.
  2. Czaja S.: Kategoria czasu w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój-wybrane problemy teoretyczne i implementacyjne w świetle dokumentów Unii Europejskiej, red. B. Poskrobka, S. Kozłowski, wyd. Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok-Warszawa 2005.
  3. Filipiak B.: Strategie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, wyd. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2008, s.18.
  4. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN 2004.
  5. Jastrzębska M.: Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
  6. Krupski R.: Podstawy organizacji i zarządzania. Wyd. II. Wałbrzych: Wyd. IBIS 2000.
  7. Zarządzanie - teoria i praktyka. Red. A. K. Koźmiński, W.P iotrowski. Warszawa PWN 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu