BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Poziom kapitału obrotowego a realizowane wypłaty z zysku w przedsiębiorstwach rolniczych
The Level of the Work Ing Capital and Realized Payments From the Profit in Agricultural Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 69-79, Tab., bibliogr. poz. 16
Keyword
Kapitał obrotowy, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo rolne
Working capital, Enterprises, Agricultural enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przeprowadzono analizę kapitału obrotowego netto, przyjmując za jego miarę: poziom bezwzględny, wskaźnik płynności bieżącej, relację kapitału obrotowego netto do aktywów ogółem. Przeprowadzono analizy uwzględniające zależności pomiędzy kapitałem obrotowym netto a wypłatami dywidend i zaobserwowano zmniejszenie skali wypłat dywidend wraz ze wzrostem poziomu kapitału obrotowego netto. Wyjaśnieniem była forma prawno-własnościowa przedsiębiorstw oraz ich wielkość.(abstrakt oryginalny)

The article presents the analysis of net working capital measured by the absolute level, liquidity ratio and the relation of net working capital to total assets. In the analysis performed there were taken into account dcpendencies between net working capital and dividends paid and it was observed the diminution of the scalę of dividends paid together with growth of the level of net working capital. An explanation to this observation was the form of ownership of enterprises and their size.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brigham E.F., Houston: Podstawy zarządzania finansami, cz. 2, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 2. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 3. Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 4. Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 5. Franc J.: Struktura kapitału w procesie rozwoju przedsiębiorstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 6. Franc-Dąbrowska J.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 7. Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawni¬ctwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. Pawłowska M.: Rentowność a struktura rynku - wyniki badania panelowego zgodnie z modelem SCP, "Bank i Kredyt", Warszawa 2007.
 9. Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D.: Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 11. Runowski H.: Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych - aspekty teoretyczne, Zeszyty Naukowe SGGW nr 75 (2009), Warszawa 2009.
 12. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 13. Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 14. Wasilewski M.: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 15. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
 16. Ziętara W.: Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych - Seria G, t. 96, z. 4, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu