BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem wskaźników finansowych na przykładzie powiatu choszczeńskiego
Assessment of Financial Condition Local Government Financial Indicators Using the Example of District Choszczeńskiego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 161-174, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Analiza wskaźnikowa, Wskaźniki płynności finansowej, Zadłużenie, Atrakcyjność inwestycyjna, Samorząd terytorialny
Ratio analysis, Liquidity ratios, Indebtedness, Investing attractiveness, Local government
Note
streszcz., summ..
Country
Powiat choszczeński
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej. Ten sposób oceny umożliwia właściwe rozpoznanie procesów i zjawisk kształtujących dochody i wydatki budżetowe. Analiza wskaźnikowa jest narzędziem wspomagającym zarządzanie w przedsiębiorstwie, i tak jest też w jednostkach samorządu terytorialnego, jej wykorzystanie ma wspomóc podejmowanie decyzji wykonawczych, planować, a następnie wiarygodnie pozyskiwać oraz racjonalnie wydatkować środki pieniężne. Ocena powiatu choszczeńskiego w latach 2003-2011 informuje, że jednostkę charakteryzuje płynność finansowa, odpowiedni poziom zadłużenia, rosnąca i niska samodzielność finansowa, oraz rosnąca efektywność inwestycji. W przyszłości powiat powinien nadal inwestować aby zwiększyć atrakcyjność regionu w celu przyciągnięcia inwestorów. (abstrakt oryginalny)

This article presents a method for assessing the financial position of local government units using ratio analysis. Assessing the financial position of local government units can use ratio analysis to identify appropriate processes and phenomena that shape the budget revenue and expenditure. Ratio analysis is a tool for better management, and so is also in local government units, its use is to support executive decision-making, planning, and then obtain a reliable and reasonably spend cash. Score county choszczeńskiego indicates that this unit is characterized by liquidity, the appropriate level of debt, increasing financial independence, while the very low efficiency of investment. The future of this county is not good, should be mobilized to intensify efforts to attract investors to the county. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych DzU. 249, poz. 2104.
 2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska- Koczkodan M., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, wyd. MUNCIPIUM, Warszawa 2004.
 3. http://www.powiatchoszczno.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=45&It emid=88.
 4. Jastrzębska M., Ograniczenia zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w świetle spełnienia przez Polskę kryteriów fiskalnych konwergencji, Finanse Komunalne, 2009 nr 4.
 5. Jaworski J., Metody analizy finansowej w ocenie budżetu gminy, Monitor Rachunkowości i Finansów nr4/2009.
 6. Kańduła S., Urbaniak J., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie zmian ustawowych (przykład Łodzi) w: "Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego", red. E. Urbańczyk, Studia i Materiały Polskiego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą Bałtyckie Forum Zdrowia, Bydgoszcz 2010.
 7. Piotrowska - Marczak K., Finanse lokalne w Polsce, PWN, Warszawa 1997.
 8. Przybylska J., Kańduła S., Wpływ nowej konstrukcji wskaźnika zadłużenia na możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gmin wchodzących w skład powiatu poznańskiego), w: "Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 141, Poznań 2010.
 9. Samorządy przeciw limitom, Rzeczpospolita 10-11 listopada 2008.
 10. Sochacka -Krysiak K., Finanse lokalne, Poltext, Warszawa 1995.
 11. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych, art. 236.
 12. Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240.
 13. Ustawa z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104.
 14. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu