BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gadomska-Lila Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Platonoff Alberto Lozano (Uniwersytet Szczeciński), Moszoro Bartłomiej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wartość dodana firmy wobec interesariuszy jako miara sprawności działania
Value Added to Stakeholders as a Measure of Performance Efficiency
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 81-87, Tab., bibliogr. poz. 10
Keyword
Wartość dodana, Przedsiębiorstwo, Interesariusze
Value added, Enterprises, Stakeholders
Note
streszcz., summ..
Abstract
Współczesne przedsiębiorstwa wymagają wielowymiarowej metody umożliwiającej im pomiar efektów działania. Funkcjonują bowiem w otoczeniu różnych grup interesów, przejawiających różnorodne oczekiwania. Metoda zaproponowana w ramach koncepcji zarządzania dynamicznego uwzględnia oczekiwania różnych interesariuszy. Takie podejście oznacza konieczność wdrożenia systemu zarządzania opartego nie tylko na miernikach finansowych, lecz również niefinansowych. Pozwoli to analizować poziom spełnienia zakładanych wielkości wartości dodanej dla poszczególnych interesariuszy.(abstrakt oryginalny)

Contemporary enterprises, which operate in an environment of multiple groups of stakeholders with their own expectations, need a multidimensional method with which to measure their efficiency. The method suggested within the dynamie management concept meets the expectations of various stakeholders. This approach implies the need to implcment a management system which, next to financial measures, takes into account also non-financial indicators. As ą conseąuence, it reveals to what degree the expectations concerning value added are met for individual stakeholders. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Banaszyk P.: Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1998.
  2. Band W.A.: Creating Valuefor Customers, John Wiley&Sons, New York 1991.
  3. Bielski M.: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
  4. Cyfert S., Krzakiewicz K.: Teoria stakeholders. Krytyka założeń, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2002, nr 940.
  5. Gale B.Y.: Managing Customer Valne. Creating Quality and Service lhat Customers Can See, The Free Press, New York 1994.
  6. Lozano Platonoff A.: Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
  7. Marcinowska M.: Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
  8. Mendel T.: Próba określenia wpływu poszczególnych grup interesów (stakeholders) na zarządzanie przedsiębiorstwami, "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu" 2001, nr 2.
  9. Naumann E.: Creating Customer Value. The Pa/h to Sustainable Competitive Advantage, Thomson Executive Press, Cincinnati, OH 1995.
  10. Preston L.E.: Redefining The Corporation: Stakeholders Theory in International Perspective, AIDEA Confercnce Business, Government and Society, Bocconi University, Milano, June 6-8 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu