BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruziel Kinga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Podatek rolny a główne obciążenia finansowe gospodarstw indywidualnych
The Agr1cultural Tax and the Main Financial Burdens Ofindiyidual Farms
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 89-98, Tab., bibliogr. poz. 11
Keyword
Podatek rolny, Gospodarstwa rolne, Rolnictwo
Agricultural tax, Arable farm, Agriculture
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu przedstawiono relacje podatku rolnego do głównych obciążeń podatkowych gospodarstw rolniczych oraz wybranych kategorii kosztowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Podatek rolny jako podstawowe obciążenie prowadzonej działalności rolniczej wykazuje znacznie większe zróżnicowanie relacji do podatków, ubezpieczeń i kosztów ponoszonych przez gospodarstwa rolnicze w poszczególnych grupach obszarowych niż w typach rolniczych. Największe znaczenie podatku rolnego w grupie podatków płaconych przez gospodarstwa rolnicze stwierdzono w typie rolniczym "uprawy polowe" i "mieszanym". Największą istotność podatku rolnego w tych grupach gospodarstw potwierdzają najwyższe relacje podatku rolnego do poszczególnych kategorii kosztowych. Podatek rolny jako obciążenie o relatywnie niskim znaczeniu mogą traktować właściciele gospodarstw o typach "zwierzęta ziarnożerne" i "zwierzęta żywione w systemie wypasowym" oraz zajmujące najmniejszą powierzchnię UR.(abstrakt oryginalny)

The elaboration presents of agricultural tax in study were introduced was to main burdens of tax agricultural farms as well as the chosen of cost categories, connected with leadership of agricultural activity. The agricultural tax as basie burden of agricultural actiyity shows larger the differen- tiation to taxes the of report, the insurances and the born costs in area groups farms, than in agricultural types. It paid in group of taxes the largest meaning of agricultural tax through agricultural farms the " field crops" were affirmed was in these about agricultural type and "mixed". The highest report of agricultural tax confirms in these groups of farms the largest significance of agricultural tax to individual cost categories. The owners of farms about types can treat as burden about relatively Iow meaning agricultural tax "granivores" and "grazing livestock" as well as interesting the smallest surface UR. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Gomułowicz A., Małecki J.: Podatki i prawo podatkowe, Wydanie II, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 2. Gruziel K.: Opodatkowanie rolnictwa w ocenie rolników indywidualnych, Roczniki Naukowe SERiA, Tom VIII, 2006, zeszyt 4.
 3. Majchrzycka-Guzowska A.: Istota podatku. Podatek w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa 1990.
 4. Majchrzycka-Guzowska A.: Finanse i prawo finansowe, Wydanie V, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
 5. Modzelewski W.: Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych, Warszawa 2007.
 6. Podstawka M.: Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995.
 7. Podstawka M.: Obciążenia finansowe a sytuacja dochodowa rolnictwa indywidualnego w Polsce w latach 1985-1993, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, nr 1/1995, Warszawa 1996.
 8. Szczodrowski G.: Polski system podatkowy. Strategia transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 9. Ustawa o podatku rolnym z 15 listopada 1984 r., tekst jednolity, DzU 2006, nr 136, poz. 969.
 10. Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym z 10 października 2002 r., DzU 2002, nr 200, poz. 1680.
 11. Wasilewski M., Gruziel K.: Podatek dochodowy w opiniach rolników, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu