BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemiec Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza zależności pomiędzy dochodami własnymi a zjawiskami społecznymi powiatów w województwie zachodniopomorskim
Analysis of the Relationship Between the Own Revenues and the Phenomena of Social Districts in West Pomeranian Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 175-188, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Dochody, Powiat, Analiza zależności
Income, County, Dependency analysis
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Specjalny charakter powiatów reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Według niej - przez powiat należy rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Taka definicja powiatu jasno określa przedmiot analizy tego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego. Powiat to nie jego dochody, wydatki, zobowiązania i należności, co zazwyczaj jest fetyszem i przedmiotem dociekliwych analiz niedoświadczonego analityka. Powiat powinien być rozumiany raczej w kategorii społeczności lokalnej zamieszkujących terytorium. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na kontekst lokalny analizy dochodów ze szczególnym uwzględnieniem dochodów własnych powiatów województwa zachodniopomorskiego. W opinii autora - brak odniesienia analiz (również finansowych) do samej społeczności lokalnej jest błędem.(abstrakt oryginalny)

The special nature of the district is governed by the law of The Local Government from 5 June 1998. By this, district should be considered as local community self government and the relevant territory. This definition clearly identifies the subject of analysis in the unit of local self-government. The County is not the revenue, expenses, liabilities and receivables, which is usually fetish of irresistible analyst. The County should be understood, rather, in the local community on the territory. Purpose of the article is to focus attention on the local context of revenue analysis with particular regard to own revenues. In the opinion of the author - no reference analyses (also financial) to the local community is an error. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Camagni R., 1992. Development scenarios for the lagging regions in the 1990's. Regional Studies. vol. 26, no. 4.
  2. Churski P., Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej. W: (red.) S. Ciok, D. Ilnicki, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno- przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej. t. VIII/1. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski 2004.
  3. Gorzelak G., Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie Programu Inicjatyw Lokalnych, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 3(3) /2000.
  4. Malecki E.J., Nijkamp P., Technology and regional development: Some thoughts on policy. Environmental and Planning, Environment and Planning W: Government and Policy nr 6(4).
  5. Tarajkowski J. (red.), Polityka gospodarcza. Studia i przyczynki. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań 2005.
  6. Taylor D.R.F, Stöhr W.B., Development from Above or Below? The Dialectics of Regional Planning in Developing Countries, John Wiley & Sons, New York 1981.
  7. www.stat.gov.pl.
  8. www.mf.gov.pl.
  9. www.wikipedia.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu