BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Zastosowanie dźwigni operacyjnej i finansowej w pomiarze wpływu inwestycji na ryzyko działalności małego przedsiębiorstwa
Use of Operating and Financial Leverage in Measuring the Impact of Investment on the Risk in a Small Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 99-108, Rys., tab., bibliogr. poz. 8
Keyword
Dźwignia finansowa, Inwestycje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financial leverage, Investment, Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Głównym celem artykułu jest omówienie koncepcji zastosowania dźwigni operacyjnej i finansowej w pomiarze wpływu inwestycji na ryzyko działalności małego przedsiębiorstwa. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano główne segmenty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz rodzaje ryzyka im towarzyszącego. Następnie przedstawiono koncepcje pomiaru ryzyka za pomocą dźwigni operacyjnej, finansowej i połączonej. Trzecia część artykułu poświęcona jest podziałowi inwestycji pod względem ich wpływu na rozwój przedsiębiorstwa. Omówiono także oddziaływanie inwestycji na stopień ryzyka operacyjnego i finansowego. Ostatnia część artykułu zawiera weryfikację praktyczną omówionych metod pomiaru ryzyka i oceny inwestycji. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is to discuss the concept of use of operating and financial Iever- age in measuring the impact of investment on the risk in a smali enterprise. 108 In the first part of the paper, the main segmcnts of enterprise' activity and the risks accompany- ing thcm are characterizcd. Then, the concepts of risk measurement by the operating, financial and total leverage is presented. The third part of the paper is dedicatcd to the imestment classification according their influence 011 the enterprise development. The impact of investment on the degree of operational and financial risks is also discussed. The last part of the paper verifies in practicc pre¬sented methods for risk measurement and investment evaluation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Brigham E.F., Gapcnski L.C.: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
  2. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
  3. Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Zalewski H.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz 2006.
  4. Jaruga A., Nowak W., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania., ABSOLWENT, Łódź 2000.
  5. Jaworski J.: Mnożniki zysku w długoterminowych decyzjach finansowych, Controlling i Rachunko¬wość Zarządcza 2008, nr 4.
  6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w łatach 2007-2008, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2009.
  7. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2005.
  8. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, red. P. Karpuś, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu