BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korzeniowska Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Misterek Wojciech (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Znaczenie instytucji otoczenia biznesu we wdrażaniu innowacji MŚP
The Role of Business Environment Institutions in Implementing SMEs' Innovations
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 322-333, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacje, Otoczenie biznesu, Instytucje otoczenia biznesu
Small business, Innovations, Business environment, Business environment institutions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorzy artykułu wskazują na problem wsparcia innowacyjności przez działające na rynku IOB. Przeprowadzone przez autorów badania oraz analizy danych wtórnych wskazują, że mimo szerokiej oferty produktów dedykowanych przedsiębiorcy wolą korzystać z tradycyjnych form współpracy z podmiotami zewnętrznymi, skupiając się przede wszystkim na problemach dostępu do źródeł finansowania. Taka sytuacja wymaga dalszych badań nad powodami niskiego wykorzystania nastawionej na wspieranie innowacji oferty IOB, a tym samym niskiego zaangażowania szeregu instytucji otoczenia biznesu utworzonych w celu kreowania innowacyjności w gospodarce.(abstrakt oryginalny)

The authors of the article show the problem of supporting the innovation through NGOs acting on the market. The research conducted by the authors and data analyses show that in spite of the broad offer of products dedicated to the entrepreneur they prefer to use traditional forms of cooperation with outside entities focusing on the access to sources of funding. Such a situation requires further research on the reasons of low using of the NGOs offer set to the innovation's promotion, and low employment of business environment institutions created in order to generate the innovation in the economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Council conclusions on a broad-based innovation strategy: Strategic priorities for Innovation action at EU Level, 2769th Competitiveness (Internal Market, Industry and Research) Council Meeting, Brussels, 4 Dec. 2006.
  2. Dostępność przedsiębiorców do instrumentów pożyczkowych i poręczeniowych w kontekście realizacji działania 2.1.1 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych oraz 2.1.2 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych w ramach RPO dla woj. lubelskiego na lata 2007- -2013, http://www.lawp.eu/index.php? menu=aktualnosci&submenu=aktualnosci&info=334&f_ r=2009&f_m=9&f_od=2009-08-26&f_do=2009-10-31.
  3. Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
  4. Kamińska A., Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubelskim, "Barometr Regionalny" 2011, nr 1 (23).
  5. Making public support for innovation in the EU more effective. Lessons learned from a public consultation for action at Community level, Commission Staff Working Document, SEC (2009)1197 of 09.09.2009, PRO INNO Europe Paper n°13.
  6. Matusiak K.B. (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, PARP, Warszawa 2010.
  7. Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu