BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klemke-Pitek Monika (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Problematyka oceny wskaźników finansowych w analizie porównawczej przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia
The Importance of Financial Revenues Seasonality for Liquidity and Profitability Of Heat Energy Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 127-133, Tab., bibliogr. poz. 8
Keyword
Finanse, Wskaźniki finansowe, Przedsiębiorstwo
Finance, Financial indicators, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono problem oceny wskaźników finansowych w analizie porównaw¬czej przedsiębiorstw. Omówiono bazy odniesienia stosowane w metodzie porównawczej: porównania wewnętrzne i zewnętrzne. Dokonano charakterystyki zakłóceń porównywalności, tj. zmian natury metodologicznej, finansowej, organizacyjnej i rzeczowej. Wskazano na konieczność wyodrębnienia sektora (branży) w aspekcie sekcji, działów, grup oraz klas PKD. Przedstawiono problem przyjęcia prawidłowych miar odniesienia, tj. wartości średnich i miar pozycyjnych (decyli), przy ocenie wskaźników finansowych. Przedstawiono przykłady analiz porównawczych stosowane w ocenie wskaźników.(abstrakt oryginalny)

There were financial indexes evaluation difficulties in the comparative analysis of the com- panies presented in the article. Base references within comparative method were discusscd: exterior and external comparisons. The naturę of disruption of comparisons was described i.e., changes of methodological naturę, financial, organisational and factual changes. The necessity of sector selec- tion within sections aspect, divisions, groups and classes of PCA was emphasized. The problem of accepting proper frame of references was presented, i.e., values: average and positioning measures (deciles) for the evaluation of financial indexes. The examples of comparative analysis used for the indexes evaluation were also presented. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, red. E. Kurtysa, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1993.
  2. Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
  3. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
  4. http// www.pontinfo.pl.
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. (DzU nr 251, poz. 885).
  6. Siemińska E.: Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, TNOIK, Dom Orga¬nizatora, Toruń 2002.
  7. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
  8. Waśniewski T., Skoczylas W.: Kierunki analizy w zarządzaniu finansami firmy, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu