BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romanowska Mirela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Skuteczność procesu motywacji pracowników urzędu miasta
Effectiveness of Municipality Staff's Motivation Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 201-212, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Motywowanie pracowników, Motywacje płacowe, Motywacje pozapłacowe
Motivating employees, Motivating by pay, Nonwage motivations
Note
streszcz., summ..
Abstract
Osiąganie znaczących rezultatów w pracy i działalności zależy w głównej mierze od motywacji działania. Każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, czyli system oddziaływań na swoich uczestników, którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości. Brak takiego systemu mógłby powodować ograniczenie aktywności zawodowej niektórych pracowników jedynie do terminowego pobierania wynagrodzenia. Motywacja jest procesem złożonym, a kierowanie nim wymaga wiedzy i umiejętności. Właściwe zrozumienie motywacji i pokierowanie nią w praktyce wymaga w związku z tym uwzględnienia w procesie poznawczym czynnej roli człowieka oraz otaczającego go świata rzeczy i symboli. (abstrakt oryginalny)

Achieving significant results of work and activities depends largely on the motivation. Each organization creates its own motivation system, that means system influence on its participants, which aims is to encourage them to engage in beneficial behavior and avoidance negative behavior. The absence of such a system could result in limiting economic activity of some employees only to on time payment taking. Motivation is a complex process, and knowledge and skills are required management abilities. A proper understanding of the motivation and applying it in the practice requires, taking into account in the cognitive process of the active role of personnel and the surrounding world of things and symbols. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. red. A. K. Koźmiński, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995, s. 261.
  2. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1996, s.139.
  3. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1991, s. 259-283.
  4. Armstrong M. , Zarządzanie zasobami ludzkimi , Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s.107-109.
  5. Kozłowski W., Zarządzanie motywacją pracowników, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009, s.24-25.
  6. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 1998, s. 118.
  7. Serafin K., Człowiek w organizacji, GWSH, Warszawa 1996, s.68.
  8. Rossiter A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w małym przedsiębiorstwie, ACDI, Warszawa 2000, s. 46-58.
  9. James A. F. Stoner, R. Edward Freedman, D. R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1998, s. 429.
  10. Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1988, s. 16.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu