BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczyk Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Przemiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w okresie poakcesyjnym
The Changes in Polish International Tradein Agri-Food Products in the Post-Accession Period
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 357-372, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Handel zagraniczny, Produkty rolne, Produkty żywnościowe
Foreign trade, Agricultural products, Food products
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest charakterystyka przemian w polskim handlu międzynarodowym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do UE w ujęciu wartościowym, geograficznym i asortymentowym oraz identyfikacja najważniejszych czynników kształtujących kierunki rozwoju polskiej wymiany. W latach 2004-2011 zauważalna była intensyfikacja zarówno eksportu, jak i importu tych produktów, przy czym w pierwszych latach członkostwa dynamika wywozu były wyższe od przywozu, co wpływało na rosnące dodatnie saldo obrotów. Przeważająca część krajowego eksportu była kierowana na teren Wspólnoty, jednak od 2009 roku można zaobserwować nieco większe zainteresowanie wśród krajowych eksporterów rynkami zbytu w państwach trzecich.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to characterise changes in Polish international trade in agri-food products after the accession to the EU with respect to the value, geography and assortment, and to identify the most important factors shaping the directions of development of Polish exchange. In the years of 2004-2011, there was a clear intensification of both exports and imports of these products, and in the first years of the membership, the increases in sales were higher than the increases in purchases, which positively affected the balance of trade. The majority of domestic exports was directed to the Community, however, since 2009 one can observe among domestic exporters a little more interest in markets of third countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kalicki A., Długokęcka D., Kosewska M., Siemieńska E., Bugała A., Chmielewski Ł., Kostrzyński P., Rodkiewicz W., Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w pierwszym półroczu 2012 roku, FAMMU/FAPA, Warszawa 2012.
  2. Kostrzyński P., Turcja ważnym rynkiem zbytu dla polskich eksporterów wołowiny i wspólnotowego handlu żywcem wołowym, www.ksow.pl.
  3. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spoyżwczymi w 2011 roku, www.bip.minrol. gov.pl.
  4. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w okresie I-IX 2012 roku, www.bip.minrol.gov.pl.
  5. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Warszawa 2005-2012.
  6. www.stat.gov.pl.
  7. Zalewski o pozwoleniach dla zakładów mięsnych i mleczarskich na eksport do Rosji, www.ppr.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu