BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prymon-Ryś Ewa (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Kreowanie wartości w procesie dystrybucji usług ubezpieczeniowych - wyniki badań jakości kontaktu usługowego
Creating Value in the Process of Insurance Service Delivering - Outcomes of Service Quality Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 339-352, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Wartość dla klienta, Ubezpieczenia, Usługi ubezpieczeniowe, Mystery Shopping
Insurance companies, Value to customer, Insurances, Insurance services, Mystery Shopping
Note
streszcz., summ..
Abstract
Towarzystwa ubezpieczeniowe działające na polskim rynku wykorzystują różne formy kontaktu usługowego, starając się tworzyć maksymalny - możliwy do osiągnięcia poziom użyteczności miejsca i czasu. Tym samym kreują wartość dla klienta poprzez dyferencjację dystrybucji usług. Artykuł przedstawia wyniki badań, których celem było ustalenie, czy najczęściej stosowane formy kontaktu usługowego stanowią dla klienta alternatywne lecz równoważne sposoby pozyskiwania informacji o produkcie i zawierania umowy ubezpieczeniowej; równocześnie, czy wartość generowana przez dostawcę usługi w ramach każdej z form kontaktu jest ekwiwalentna. (abstrakt oryginalny)

Insurance companies operating in the Polish market use different forms of service delivering channel - trying to achieve maximum, possible level of place and time utility. Simultaneously they create customer value through channel differentiation. This paper presents the outcomes of research, that aimed to establish, whether the most common types of service delivering channels are equivalent ways of gathering information about insurance and entering into agreement, thus create similar level of customer value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czubała A. i in., Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006.
  2. Hirshman A.O., Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States, Harvard University Press, New Edition, 2006.
  3. Horovitz J., Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2004.
  4. Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o., Poznań 2005.
  5. Lake N., Hickley K., Podręcznik obsługi klienta, Helion, Warszawa 2005.
  6. Perenc J. (red.), Marketing usług. Wybrane aspekty, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
  7. Rehker M., Informacja marketingowa jako czynnik sukcesu usługodawców finansowych działających w segmencie klientów detalicznych, "Bank i Kredyt", lipiec 2004, s.55-66.
  8. Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
  9. Woodruff R., Gardial S., Know Your Customer: New Approaches to Understanding Customer Value and Satisfaction, Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu