BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczyk Wawrzyniec (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kryteria konwergencji polskiej gospodarki jako wyznacznik tempa integracji walutowej
The Convergence Criteria of Polish Economy as an Indicator of the Pace of Monetary Integration
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 373-388, tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Euro, Kryteria integracji z UE
Euro, EU enlargement criteria
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy wypełniania przez Polskę kryteriów zbieżności i wpływu procesów konwergencji na celowość oraz tempo integracji ze strefą euro. Autor dokonał przeglądu literatury z zakresu przesłanek i istoty kryteriów konwergencji nominalnej i realnej. Następnie przeprowadzone zostało badanie poziomów wskaźników decydujących o konwergencji w okresie 2004-2012. Ustalono, że ich wartości w polskiej gospodarce odbiegają od pułapów w strefie euro, szczególnie w drugiej części analizowanego okresu. Wciąż niski w porównaniu ze średnią unijną jest poziom PKB na mieszkańca. W związku z tym wydaje się, że na początku 2013 roku Polska pod względem konwergencji nie jest jeszcze gotowa do przyjęcia euro.(abstrakt oryginalny)

The article aims at the presentation of the results of the analysis of the convergence criteria fulfilment by Polish economy and of the impact of convergence processes on the rationality and the pace of monetary integration with the euro zone. The author made a review of the literature on the determinants and the essence of nominal and real convergence criteria. Then there was a research made, on the levels of the indicators which determine the convergence, in the period of 2004-2012. It was observed that their values in Polish economy diverge from the euro zone levels, especially in the second part of the analysed period. GDP per capita is still low when compared with the EU's average. Consequently, at the beginning of 2013, Poland - in the context of the convergence - seems to be not ready to adopt euro.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiec J., Unia ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, praktyka, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001.
 2. Borowski J., Polska i UGW: optymalny obszar walutowy?, "Materiały i Studia" nr 115, NBP, Warszawa 2000.
 3. Convergence Report 2004, Komisja Europejska, Bruksela 2004.
 4. Convergence Report 2010, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 5. Convergence Report 2012, Komisja Europejska, Bruksela 2012.
 6. Convergence Re port May 2004, Europejski Bank Centralny, Frankfurt 2004.
 7. Convergence Report May 2008, Europejski Bank Centralny, Frankfurt 2008..
 8. Convergence Re port May 2010, Europejski Bank Centralny, Frankfurt 2010.
 9. Convergence Re port May 2012, Europejski Bank Centralny, Frankfurt 2012.
 10. Convergence Report, European Monetary Institute, Frankfurt 1998.
 11. epp.eurostat.ec.europa.eu.
 12. Frankel J.A., Real Convergence and Euro Adoption in Central and Eastern Europe: Trade and Business Cycle Correlations as Endogenous Criteria for Joining EMU, w: Euro Adoption in Central and Eastern Europe: Opportunities and Challenges, red. S. Schadler, IMF, Washington 2005.
 13. General Government Data - Autumn 2012, http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/gen_gov_data/documents/2012/autumn2012_country_en.pdf.
 14. Michalczyk W., Ewolucja polityki walutowej w Polsce po roku 1989 w perspektywie przyst ąpienia do strefy euro, Wydawnictwo UE, Wrocław 2012.
 15. Michalczyk W., The Nominal Convergence Criteria and the European Union Member States Outside the Euro Area, w: Economic Policy in European Union Member Countries, red. D. Dluhošová, Slezská univerzita, Opava 2012.
 16. Monitor konwergencji nominalnej, www.mf.gov.pl.
 17. Raport o inflacji - lipiec 2011 r., NBP, Warszawa 2011.
 18. Raport o inflacji - listopad 2011 r., NBP, Warszawa 2011.
 19. Raport o inflacji - marzec 2012 r., NBP, Warszawa 2012.
 20. Rozporządzenie Rady nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaś- nienia procedury nadmiernego deficytu, OJ L 209, 2.08.1997, z późn. zm.
 21. Tchorek G., Konwer gencja realna krajów peryferyjnych strefy euro, w: Polska w strefie euro. Szanse i zagrożenia, red. J. Osta szewski, SGH, Warszawa 2008.
 22. The Definition of Price Stability, www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.en.html.
 23. Torój A., Raporty o konwergencji 2010: zmiany w sposobie kalkulacji wartości referencyjnej dla kryterium stabilności cen, www.mf.gov.pl.
 24. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, OJ C 321, 29.12.2006.
 25. Witkowski D., Dyskrecjonalność w zakresie interpretacji wybranych zasad koordynacji polityk gospodarczych w UE - wnioski dla Polski, www.mf.gov.pl.
 26. www.nbp.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu