BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antczak Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
CSR a wartość organizacji (rozważania epistemologiczno-aksjologiczne)
The CSR and the Value of Organization (the Consideration the Epistemological and Axiological)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 399-408, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Teoria ekonomii, Etyka, Wartości niematerialne
Corporate Social Responsibility (CSR), Economic theory, Ethics, Intangible asset
Note
streszcz., summ..
Abstract
Autor po rozpatrzeniu zakresów znaczeniowych podstawowych pojęć (część epistemologiczna) w swoich systemowych rozważaniach diagnozuje aksjologiczne związki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) z wartością organizacji. (abstrakt oryginalny)

The author, having considered a range of meaning of basic concepts (part epistemological) in their consideration of the system diagnoses the axiological relationship Corporate Social Responsibility (CSR) of the value of organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allouche J. (red.), Corporate Social Responsibility. Concepts, Accountability and Reporting, Vol. 1, Palgrave, Houndmills 2006.
 2. Antczak Z., Ewolucja form realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski a upowszechnianie społecznie odpowiedzialnego biznesu, [w:] Kulawczuk P., Poszewiecki A. (red.), Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, Wyd. Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 3. Antczak Z., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw/biznesu (zagadnienia definicyjno-systematyzacyjne) [w:] Bitkowska A., Godlewska M., Weiss E. (red.), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, Wyd. WSFiZ, Warszawa 2008.
 4. Badanie stanu i trendów inwestycji odpowiedzialnych społecznie (SRI) w 13 krajach Europy, http://www.eurosif.org/publications/sri_studies (10.06.2010).
 5. Bochniarz H., Jak tworzyć pozytywny klimat dla odpowiedzialnego biznesu? [w:] "Respo" 3/2003.
 6. Carroll A.B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, "Business Horizons" 1991, July - August.
 7. Davis K., The Case for and Against Business Assumption of Social Responsibilities, "Academy of Management Journal" No 1/1973
 8. Dziennik. Gazeta Prawna z 14.04.2011, dodatek: Ranking odpowiedzialnych firm 2011.
 9. Eliot R.S., Od stresu do siły, Amber, Warszawa 1994.
 10. Filek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, Wyd. UOKiK, Kraków 2006.
 11. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raport: Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2004, Warszawa 2004.
 12. Frooman J., Stakeholder Influence Strategies, "Academy of Management Review" No 2/1999.
 13. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G., Zasady etyki i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm w Polsce, [w:] L. Kolarska-Bobińska (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 14. http://www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/artykuly/195-odpowiedzialny-biznes-2007- podsumowanie-roku
 15. http://www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/artykuly/847-odpowiedzialny-biznes-2008- podsumowanie-roku .
 16. Leśniak-Łebkowska G., (hasła) wartość dla właściciela; zarządzanie wartością dla właściciela [w:] Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 17. Lewicka-Strzałecka A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa [w:] Etyczny wymiar przekształceń własnościowych w Polsce [w:] Węgrzecki A. (red.), Wyd. AE, Kraków 1996.
 18. Lewicka-Strzałecka A., W poszukiwaniu nowych instrumentów społecznej legitymizacji firmy [w:] Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2004.
 19. Low J., Cohen Kalafut P., Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 20. Malinowski A., Piskor S., Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w Unii Europejskiej a doświadczenia polskie [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa 2006.
 21. Mazurkiewicz P., Odpowiedzialność szyta na miarę [w:] "Respo" 3/2003.
 22. Oleksyn T., Wartości religijne i humanistyczne w zarządzaniu międzykulturowym [wersja elektr.]
 23. Rojek-Nowosielska M., Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wyd. AE, Wrocław 2006.
 24. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 25. Rok B., Polski głos w europejskim maratonie [w:] "Respo" 3/2003.
 26. Rok B., Stolarz S., Stanny D., Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes: wiedza - postawy - praktyka (Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowany we współpracy z Bankiem Światowym i Akademią Rozwoju Filantropii), Warszawa 2003.
 27. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 28. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1992, t. III.
 29. Tomczyk-Tołkacz J., Etyka biznesu. Wybrane problemy, Wyd. AE, Wrocław 1994.
 30. www.fob.org.pl (10.06.2010).
 31. Waszczak S., Wartość a zarządzanie kapitałem ludzkim [w:] Lipka A., Waszczak S. (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Wyd. AE, Katowice 2007.
 32. Zarzecki D., O standardach wyceny przedsiębiorstw. Zarys problemu [w:] Dudycz T., Osbert-Pociecha G. (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wyd. UE, Wrocław 2010.
 33. Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania UNEP (ONZ), http://www.unpri.org/principles/polish.php
 34. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu