BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metodyka badania jakości życia w społeczeństwie i miejsce Polski na świecie
The Methodology of Study the Quality of Life in Society And Place Polish in the World
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 403-416, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Jakość życia, Wskaźniki jakościowe, Restrukturyzacja, Rozwój zrównoważony
Quality of life, Qualitative coefficients, Restructuring, Sustainable development
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono metodykę badań jakości życia w społeczeństwie. Przeanalizowano najpopularniejsze wskaźniki jakości życia oraz kierunki rozwoju nowych miar. Przedstawiono najpopularniejszy wskaźnik HDI i na jego podstawie określono miejsce Polski na świecie. Opisano również wpływ procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw na jakość życia, które oddziałują na ekonomię społeczną i zmiany w otaczającym nas świecie. W artykule omówiono zasady prowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw w zgodzie z regułami zrównoważonego rozwoju, a także wpływ tych przemian na wyniki badań jakość życia społecznego.(abstrakt oryginalny)

The article presents the research methodology of quality of life in society. In the article analysis the most common indicators of quality of life and the directions of the development of new measures. Shows the most popular indicator HDI and on the basis of an analysis of Polish places in the world. Also describes the impact of restructuring processes on the quality of life that affect the social economy and changes in the world around us. The article contains the principles of corporate restructuring in accordance with the rules of balanced development, and the impact of these changes on the results of the quality of social life.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys T., Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 2. Endicott J., Nee J., Harrison W., Blumenthal R., Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire: A New Measure, "Journal of Psychology" 1993, Vol. 29 (2).
 3. Frąckiewicz L., Frąckiewicz-Wronka A., Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro- i mikroregionalnej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001.
 4. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., Jakość życia w miastach, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1999.
 5. Gil S., Śleszyński J., Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW), "Ekonomista" 2006, nr 1.
 6. http://hdr.undp.org/en/humandev/.
 7. Human Development Report 2010-2012, http://hdr.undp.org/en/humandev/.
 8. Kaczyńska B., Pomiar i monitoring w polityce społecznej, "Polityka Społeczna" 2001, nr 5-6.
 9. Portney K., Taking Sustainable Cities Seriously: Economic Development, the Environment, and Quality of Life in American Cities, Urban Policy and Research, Vol. 21, Issue 3, Cambridge Press, 2003.
 10. Woźniak M., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AAE w Krakowie, Kraków 2004.
 11. www.ibngr.edu.pl/.
 12. www.eiu.com/public/.
 13. Zysnarska E., Pomiar jakości życia, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu