BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kapitał niematerialny w organizacji wirtualnej
Intangible Capital in Virtual Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 439-447, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo wirtualne, Wartości niematerialne, Kapitał, Kapitał ludzki, Wiedza
Virtual enterprise, Intangible asset, Capital, Human capital, Knowledge
Note
streszcz., summ..
Abstract
Nowoczesne organizacje dążą do optymalizacji wykorzystania zasobów którymi dysponują. Dotyczy to zarówno zasobów materialnych jak i niematerialnych. W organizacjach wirtualnych oraz organizacjach uczących się, których działalność polega na świadczeniu usług wynikających z wiedzy pracowników znaczenie kapitałów niematerialnych jest kluczowe. Toteż nowoczesna rachunkowości zarządcza poszukuje metod analizy źródeł oraz oceny kapitałów niematerialnych. Powyższy artykuł ma na celu zaprezentowanie źródeł oraz korelacji między źródłami a rodzajami kapitału niematerialnego, którym może dysponować organizacja wirtualna. (abstrakt oryginalny)

Modern organizations seek to optimize use of resources available to them. This applies to both material resources and assets. In virtual organizations, and learning organizations whose business is to provide services under the expertise of the staff the importance of intangible capital is crucial. So management is looking for a modern accounting methods of analysis and assessment of sources of capital assets. This article aims to present sources, and the correlation between sources and types of intangible capital, which could have a virtual organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Appel W., Behr R.: Towards the theory of Virtual Organizations: A description of their formation and figure, "Newsletter" 1998, no. 2, www.virtual-organization.net.
 2. Brzozowski M.: Koncepcja organizacji wirtualnej i jej zastosowanie w działalności gospodarczej, niepublikowana praca doktorska, Akademia Ekonomiczna Poznań 2005.
 3. Bultje R., Wijk J: Taxonomy of Virtual Organizations, based on definitions, characteristics and typology, "Newsletter" 1998, no. 2, www.virtual-organization.net.
 4. Daly A.: Human Capital, [W:] International Encyclopedia of Business and Management. Red. Warner .; Thomson Learning, London 2001.
 5. Davis S., Meyer C.: The Speed of Change in the Connected Economy, Capstone, Oxford 1998.
 6. Drucker P.F., The New Realities, Heinemann, Oxford 1989.
 7. Franke U.J.: The Concept of Virtual Web Organizations and its Implications on Changing Market Conditions, " Electronic Journal of Organizational Virtualness", 2001, no 4.
 8. Marshall A., Marshall P.: The Economics of Industry, Macmillan, London 1879, s. 9- 11; podano za Warner M., Witzel M.: Zarządzanie organizacją wirtualną. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. Moselein M.K.: Die virtuelle Organization: Von der Idee zur Wettbewerbstrategie, [W:] Auf dem Weg zur virtuellen Organization, Hesg. Rohde, RittenbruchM., Wulf V., Physica-Verlag, Heidelberg 2001, za: Najda-Janoszka M.: Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2010.
 10. Najda-Janoszka M.: Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2010.
 11. O'Hara M., Peak D.A.: Intellectual Property, [W:] The IEBM Handbook of Information Technology in Business, red. Zeleny M., Thomson Learning, London 2001.
 12. Senge P.M.: Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 13. Senior N.: Political Economy, London 1850.
 14. Smith A.: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wearlth of Nations, red. Campbell R.H., Skinner A.S., Oxford University Press, Oxford 1776, wyd. pol.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 15. Warner M., Witzel M.: Zarządzanie organizacją wirtualną. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 16. Wuthrich H.A., Philipp A.: Virtualle Unternehmensnetzwerke, IO Management" 1998, vol. 67, nr 11.
 17. Zeleny M.: Introduction: what is IT/S? [W:] The IEBM Handbook of Information Technology in Business, red. Zeleny M., Thomson Learning, London 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu