BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński), Świderek Izabela
Title
Nadwyżka operacyjna w ocenie zachowania równowagi finansów jednostki samorządu terytorialnego w czasie kryzysu
Operating Surplus in Assessment of Preserving Local Government Unit Financial Balance in Time of Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 225-234, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Powiat, Kryzys finansowy
County, Financial crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Nadwyżka operacyjna jest składową złotej zasady budżetowej oraz nowego wskaźnika zadłużenia. Z tego też powodu jej wielkość jest przedmiotem bieżącego monitoringu oraz analizy. Badanie to nabiera znaczenia szczególnie w czasie kryzysu. Spełnienie warunku równowagi dla powiatów, pozbawionych faktycznego władztwa podatkowego może być problemem. W artykule przedstawiono wyniki wielokierunkowej analizy kwoty nadwyżki operacyjnej oraz udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem powiatów województwa zachodniopomorskiego. Wyniki tego badania nie potwierdzają w badanym okresie obniżenia potencjału tych jednostek do rozwoju i spłaty zadłużenia. Wątpliwości budzi natomiast realność jej planowania. (abstrakt oryginalny)

Operating surplus is a component of the budgetary golden rule and the new debt ratio. For this reason its value is an object of current monitoring and analysis. This test gain significance especially in time of crisis. Fulfilment of a balance condition for counties, deprived of real tax system control, could be a problem. In the article there are presented the results of omnidirectional analysis of operating surplus amount and participation of operating surplus in total revenues of West Pomeranian counties. The results of this survey do not confirm potential reduction of this units to development and debt repayment in audited period. Whereas doubts are raised by feasibility of its planning. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Owsiak S.: Podstawy nauki finansów, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002.
  2. Gospodarcza teoria domina , Rzeczpospolita z 22 lutego 2010 roku.
  3. Lubińska T.: Zarządzanie dochodami publicznymi w okresie kryzysu finansów publicznych,, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s.104.
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).
  5. Kornberger-Sokołowska E., Zdankiewicz J., Cieślak R.: Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 161.
  6. Świderek I. - "Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych uregulowań - zarys problemu.", Samorząd Terytorialny", 6/2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu