BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nacewska-Twardowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rozwój dwustronnych stosunków handlowych Unia Europejska-Korea Południowa i ich wpływ na wymianę handlową Polski z Koreą Południową
The Development of Bilateral Trade Relatioons European Union-South Korea and Their Impact on Polish Trade With South Korea
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 443-456, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Handel, Umowa handlowa
Trade, Trade agreement
Note
summ.
Country
Korea Południowa
South Korea
Abstract
Artykuł poświęcono kwestii unijnej polityki handlowej w kontekście multi- i bilateralizmu. Jego celem jest próba odpowiedzi na pytanie, czy Polska wykorzystała szansę, jaką daje unijno-koreańska umowa o wolnym handlu? W pierwszej części przedstawiono zarys powstania wielostronnego sytemu handlu i motywy podpisywania przez Unię bilateralnych i regionalnych porozumień handlowych. Drugą część poświecono historii kontaktów unijno-koreańskich, w tym umowie o wolnym handlu, która weszła w życie w lipcu 2011 roku. Przedstawiono efekty podpisanej umowy związane ze zniesieniem barier w handlu. Trzecia część pracy to analiza wymiany handlowej UE-27 i Polski z Koreą Południową (abstrakt oryginalny)

The article discussed some issues related to the EU's trade policy in the context of multi- and bilateralism. The aim of this study was to answer the question whether Poland has used the opportunity afforded by the EU-South Korean free trade agreement. The first part presents an outline of the creation of the multilateral trading system and the creation of the European Union. In this part there is also a short description of motives to sign bilateral and regional trade agreements by EU. The second part is devoted to describe the history of economic relations between the EU and Korea, including a free trade agreement, which came into force in July 2011. It shows the effects of the signed agreement in relation to elimination of barriers in trade. The third part of the paper is an analysis of trade between EU-27, Poland and South Korea. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bhagwati J., Wolny handel dziś, CeDeWu, Warszawa 2003.
 2. European Commission, Global Europe competing in the World. A Contribution to the EU's Growth and Jobs Strategy, European Commission 2007.
 3. External and Intra-European Union Trade Statistical Yearbook - Data 1958-2004, Eurostat, European Communities, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities 2006.
 4. External and Intra-European Union Trade Statistical Yearbook - Data 1958-2006, Eurostat, European Commission, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities 2008.
 5. External and Intra-European Union Trade Statistical Yearbook - Data 1958-2010, Eurostat, European Commission, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Union 2011.
 6. Hanclich P., System preferencji celnych Unii Europejskiej, Ars boni et aequi, Pozna 2008.
 7. Komisja Europejska, Umowa o wolnym handlu między UE a Kore w praktyce, Urzd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2011.
 8. Suh J., Korea as a Knowledge Economy. Evolutionary Process and Lessons Learned, red. J. Suh, D.H.C. Chen, The World Bank, Washington DC 2007.
 9. Umowa midzy Wspólnot Europejsk a Republik Korei o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych, Dz.Urz. Unii Europejskiej L 121/14, 13.5.1997.
 10. Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotycząca współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych, Dz.Urz. Unii Europejskiej L 202/36, 4.08.2009.
 11. Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, Dz.Urz. Unii Europejskiej L 127/6, 14.05.2011.
 12. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu, Omówienie poszczególnych części umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei, 3.12.2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu