BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Strategiczna karta wyników w pomiarze osiągnięć jednostki samorządu terytorialnego
Balanced Scorecard in Measuring the Performance of Local Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 235-246, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Samorząd terytorialny, Zarządzanie publiczne, Nowe zarządzanie publiczne
Balanced Scorecard (BSC), Local government, Public governance, New public management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Nowe zarządzanie publiczne cechuje m.in. wprowadzenie jasno określonych standardów i mierników oraz większy nacisk na kontrolę wyników. Duża ilość świadczonych usług ich niejednorodność powoduje, że pomiar wyników dokonywany jest z wykorzystaniem niezliczonej ilości wskaźników finansowych i niefinansowych. Te mogą być podstawą monitorowania celów w realizacji poszczególnych zadań i funkcji, tak jak ma to miejsce w budżecie zadaniowym, ale tylko pośrednio lub w sposób mało przejrzysty pozwalają na monitorowanie strategii i raportowanie wyników jej realizacji społeczności lokalnej i politykom. Dlatego też wzorem podmiotów funkcjonujących w sektorze prywatnym zasadne jest w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego wykorzystanie skutecznego instrumentu, jakim jest strategiczna karta wyników. (skrócony abstrakt oryginalny)

New public management is characterised, among others by the introduction of clearly defined standards and measures and a greater emphasis on monitoring results. A large number of different services makes the results measurement be made on countless financial and non-financial indicators. These may be the basis for purposes monitoring in implementing the various tasks and functions, such as in task budget but only indirectly or in a manner little transparent permit monitoring strategy and report the results of its implementation of the local community and policies. Therefore, 246 Wanda Skoczylas the model of entities operating in the private sector, it is useful in the management of the units of territorial self-government, the use of effective instrument, which is a balanced scorecard. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berens, T. Mosiek, A. Röhring, B. Gerhardt, Outcome-orientiertes Management in der öffentliche Verwaltung: Evolutionspfade zu einem wirkungsorientierten Controlling, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 2004, nr 4.
 2. Borowiec L., Zbilansowana karta dokonań jako instrument rachunkowości zarządczej, [w:] Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, red. Urbańczyk E., Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010.
 3. Fischer T.M, Huber R., Sawczyn A.: Nachhaltige Unternehmensführung als Herausforderung für das Controlling, Controlling 2010, nr 4/5.
 4. Grob H.L., vom Brocke J., Lahme N., Wahn M., Controlling. Lerneinheiten zum Wissensnetzwerk Controlling, Verlag Franz Vahlen Mühlen, München 2003.
 5. Hilgers D., Performance Management. Leistungserfassung und Leistungssteuerung in Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen, Gabler Edition Wissenschaft, Wisbaden 2008.
 6. Hood Ch., A Public Management for all Seasons?, Public Administration, 1991 nr 1 (69), s. 4-5.
 7. Kaplan R.S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników. Balanced Scorecard. Praktyka, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
 8. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red. Lubińska. T., Difin, Warszawa 2009.
 9. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań 2005,s. 209-220.
 10. Skoczylas W., Pomiar wyników w racjonalizacji zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, w druku.
 11. System Analiz Samorządowych (SAS), Wspólnota 2009 nr 34.
 12. Świderek I., Koncepcja systemu oceny wyników gminy, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu