BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowska Marlena (Politechnika Częstochowska)
Title
Analiza kapitału pracującego i przepływów pieniężnych w zarządzaniu spółkami kapitałowymi
Analysis of Working Capital and Cash Flow in Management of Limited Liability Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 461-476, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Spółki kapitałowe, Indeks giełdowy, Przepływy pieniężne, Kapitał obrotowy
Capital company, Stock market indexes, Cash flows, Working capital
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Zasadniczym celem opracowania jest teoretyczna i empiryczna analiza roli jaką odgrywa kapitał pracujący oraz przepływy pieniężne w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zmiany poziomu kapitału pracującego kształtują sytuację przedsiębiorstwa w zakresie bieżącej płynności finansowej. Natomiast prowadzone strategie gospodarowania tym kapitałem są skutecznym narzędziem działań mających znaczenie dla funkcjonowania podmiotu zarówno w krótkiej, jak w długiej perspektywie czasowej. Dane niezbędne do wyznaczenia poziomu tego kapitału pochodzą z danego momentu czasowego, tym samym nie mają charakteru dynamicznego. Płynność w ujęciu dynamicznym może być rozpatrywana na podstawie strumieni wypływów i wydatków przedsiębiorstwa, określanych jako przepływy pieniężne. Badaniom empirycznym poddane zostały sprawozdania finansowe spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie wchodzących w skład indeksu WIG 20. (abstrakt oryginalny)

A fundamental goal of this study is theoretical and empirical analysis of the role played by working capital and cash flow in effective management of companies. The changes in working capital form the company standing in terms of current financial liquidity. Furthermore, the implemented strategies of managing this capital are an efficient tool for activities which are important to functioning of the entity both in short as well as in long time horizon. The data necessary for determination of the level of this capital concern a particular moment, thus they do not show a dynamic nature. Liquidity in dynamic approach can be considered based on the flow of incomes and expenditures in a company defined as cash flow. The empirical investigations concerned the analysis of the financial reports from public companies listed in the Warsaw Stock Exchange (GPW, Giełda Papierów Wartościowych) which are included in WIG-20 index for a period of time of at least one year. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski L., i in., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 2. Brigham E.F., Huston J.F., Fundamentals of Financial Management, Harcourt College Publishers, 2000.
 3. Burzykowska M., Duraj J., Controllingowy wymiar oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 4. Czekaj J., Dresler Z, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. Kołosowska B., i in., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 7. Kościelniak H., Nowakowska-Grunt J., Zastosowanie wskaźnika syntetycznego w monitoringu finansowym przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe nr 577, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 8. Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C.H.Beck, Warszawa 2008.
 9. Otola I., Financial strategies of company, [w:] Equity management. Strategy and control., red. M. Grabowska, Wyd. WZPCz, Częstochowa 2010.
 10. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 11. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 12. Uchwała nr 5/03 z dn. 22.07.2003r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", Dz. Urz. MF Nr 12, poz.69.
 13. Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst ujednolicony 17 czerwca 2002r., Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694.
 14. www.gpw.pl.
 15. www.notoria.com.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu